افق روشن
www.ofros.com

جلوگیری حراست نیشکر هفت تپه از جمع آوری کمک های مالی

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   شنبه ٢١ آذر ۱٣٨٨


بدنبال جمع آوری کمک مالی توسط کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

برای خانواده های ۵ همکار زندانی شان، حراست این شرکت آنان را بشدت از این اقدام منع کرد

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه شنبه ١٧ آذر ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دستمزد مهر ماه خود را پس از نزدیک به دو ماه دریافت کردند و اقدام به جمع آوری کمک مالی برای خانواده های ۵ همکار زندانی خود کردند.
بنا بر این گزارش بدنبال این حرکت از سوی کارگران، امروز ١٩ آذر ماه حراست شرکت نیشکر هفت تپه با احضار رضا رخشان نسبت به جمع آوری کمک مالی برای خانواده های کارگران زندانی هشدار داد و آنان را از جمع آوری کمک مالی برای خانواده های ۵ همکار زندانی خود بشدت منع کرد.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از زندانی کردن و اخراج ۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، علی نجاتی، محمدحیدری مهر و جلیل احمدی، این اقدام حراست شرکت نیشکر هفت تپه آشکارا حکایت از تلاش برای گرسنگی دادن به خانواده های کارگران زندانی این شرکت برای به تمکین واداشتن آنان و هزاران کارگر نیشکر هفت تپه دارد.
ما با محکوم کردن این اقدام از سوی حراست نیشکر هفت تپه و ارزیابی آن به عنوان یک جنایت در حق خانواده های کارگران زندانی این شرکت، عموم تشکلها و کارگران در ایران و سراسر جهان را به جمع آوری کمک های مالی هر چه گسترده تر به خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فرا می خوانیم و از آنان میخواهیم با محکوم کردن این اقدام ضد انسانی از سوی حراست شرکت نیشکر هفت تپه، بیش از پیش بر دامنه اقدامات افشاگرانه و تعرضی خود در دفاع از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه بیافزایند.

پیروز باد مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٩ آذر ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵