افق روشن
www.ofros.com

هزار و پانصد کارگر با معرفی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به عنوان نماینده

... طرح اعتراض و شکایت مستقل کارگری بر علیه غارت و چپاول اندوخته های

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          چهارشنبه ٢۵ دیماه ۱۳۹٢

١۵٠٠ کارگر با معرفی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به عنوان نماینده، طرح اعتراض

و شکایت مستقل کارگری بر علیه غارت و چپاول اندوخته های کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی را کلید زدند

حدود ١۵٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته عضو سازمان تامین اجتماعی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی را به عنوان نماینده های خود جهت اعتراض به غارت و چپاول صندوق این سازمان معرفی کردند.
این اقدام مستقل کارگری در حالی از سوی کارگران در مناطق مختلف کشور ادامه دارد که بعد از ظهر دیروز ٢۴ دی ماه، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با حضور در دفتر دکتر خلیل بهرامیان اولین اقدام عملی خود را جهت طرح اعتراض و شکایت نسبت به غارت و چپاول دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی آغاز کردند و دکتر خلیل بهرامیان با پذیرش وکالت کارگرانی که ثمره عمرشان به سخیفانه ترین شکلی در این سازمان به غارت رفته است مسئولیتی انسانی را بر دوش گرفتند. بر این اساس و طبق خواست قانونی و حقوقی کارگران شاکی مقرر گردیده است دکتر خلیل بهرامیان نسبت به تعقیب قضائی کلیه سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی چه آنانکه در دوره مسئولیت سعید مرتضوی و یا دوره های قبل از آن در این سازمان مسئولیتی داشته و یا نداشته اند اما در حیف و میل اموال کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی به هر شکل و نحوی نقشی ایفا کرده اند اقامه دعوی نماید.
متن کامل معرفی نامه نماینده توسط ١۵٠٠ کارگر شاکی از نقاط مختلف کشور از جمله کارگران ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کیان تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پتروشیمی های منطقه ماهشهر، کارگران نساجی کردستان، فولاد زاگرس، شاهو، پرریس، کارگران بیمارستانی، کارگران ساختمانی و... در اعتراض به غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی جهت طرح دعوی در مراجع قضائی عینا به شرح زیر می باشد:

با توجه به انتشار خبرهای مربوط به حیف و میل و غارت میلیاردها تومان از سرمایه صندوق سازمان تامین اجتماعی، بدینوسیله ما کارگران شاغل و بازنشسته امضا کننده زیر به عنوان بخشی از مالکین این سازمان با معرفی جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی (هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران) به عنوان نماینده های خود، به آنان اختیار میدهیم تا ضمن بکارگیری همه اقدامات مقتضی برای اعتراض به این غارتگریها، با انتخاب وکیل بر علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی چه آنانکه در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشته و چه آنانکه مسئولیتی نداشته اند و به هر نحو و شکلی در غارت و یا سوء استفاده از اموال ما در این سازمان مشارکت نموده اند نسبت به طرح دعوی در دادگاههای صالحه اقدام نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ دی ماه ١٣٩٢