افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران ایرانخودرو با خواست افزایش مزد

ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                 یکشنبه ۱ دی ۱۳۹٢

کارگران ایرانخودرو با خواست افزایش مزد دست به اعتراض زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران ایران خودرو ظهر دیروز شنبه سی ام آذر ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها از رفتن به ناهار خوری و دریافت غذا خوددا ی کردند و خواهان افزایش حقوق و مزایای خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران زمزمه اعتراض به پایین بودن دستمزدها در شرکت ایرانخودرو مدتهاست وجود دارد و اعتراض دیروز کارگران این کارخانه با شرکت حدود ٨٠ درصد کارگران مونتاژ ۴ (سواری) و تراشکاری صورت گرفت. مونتاژ ۴ ایرانخودرو یکی از مهمترین قسمتهای این کارخانه بزرگ است و در آن حدود ١٠ هزار کارگر مشغول بکارند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران فضای اعتراضی نسبت به پایین بودن دستمزدها همچنان در شرکت ایرانخودرو وجود دارد و چه بسا که با عدم توجه به خواست این کارگران، آنان اعتراضات دیگری را صورت دهند.
اعتراض دیروز کارگران ایرانخودرو به پایین بودن دستمزدها در حالی صورت گرفت که از اواخر مهر ماه سالجاری چندین اعتصاب و اعتراض کارگری دیگر نیز نسبت به پایین بودن دستمزدها در پتروشیمی های ماهشهر و همچنین یک تجمع از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران با همراهی کارگرانی از کارخانه های مختلف تهران در محل وزارت کار صورت گرفته است و اعتراضات گسترده تر کارگران ایرانخودرو پس از اعتراض دیروز آنان میتواند به نقطه عطفی در مبارزه کارگران ایران برای افزایش مزد بدل شود.

***********************

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز خود شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز یکشنبه اعتصاب کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز خود شد. بنا بر گزارشی که از سوی فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارگران نیشکر هفت تپه از صبح دیروز با خواست پرداخت دستمزد ماههای آبان و آذر، پرداخت پاداش تولید مربوط به سال ٩١، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اخراج مدیران غیر متخصص و دو شغله و انحلال شورای اسلامی کارخانه دست به اعتصاب زده اند و این اعتصاب امروز وارد دومین روز خود شد. کارگران نیشکر هفت تپه، شورای اسلامی این کارخانه را عامل مدیریت و دولت میدانند.
بنا بر این گزارش، امروز مدیریت شرکت با همراهی رئیس حراست کارخانه با حضور در میان کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه با وعده پرداخت دستمزدهای معوقه این کارگران در روزهای آینده، از آنان خواست به اعتصاب خود پایان دهند اما کارگران اعتصابی بطور متحدانه ای اعلام کردند تا زمانی که دستمزدهای معوقه به حساب شان واریز نشود به اعتصاب خود پایان نخواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول دی ماه ١٣٩٢

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com