افق روشن
www.ofros.com

یک کارگر آسفالت کار در شهر سنندج زیر غلط جان باخت


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         دوشنبه ٢ آبان ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه مورخ ١/٨/٩٠ ساعت ٣٠/١١ ظهر یک کارگر آسفالت کار به نام رشید زند کریمی حدود ۵٢ ساله دارای همسر و فرزند در شهر سنندج در حین کار در منطقه فیض آباد، سه راهی شهرک بعثت در زیر غلطک آسفالت رفت و تا قبل از رسیدن به بیمارستان بعثت سنندج فوت کرد.
این کارگران به علت فشار کار و فشارهای روحی روانی و نداشتن آموزش بطور دائمی در معرض خطرات ناشی از کار قرار دارند.
سوانح ناشی از کار هر روزه در اقصی نقاط کشور قربانی میگیرد اما تاکنون وزارت کار و یا سایر نهادهای مسئول هیچگاه بطور سازمانیافته ای در صدد کاستن از سوانح ناشی از کار بر نیامده اند و اغلب خانواده های کارگران جان باخته پس از فوت نان آوران خود باید ماهها در راهروهای ادارت مسئول دوندگی کنند تا به ضایعه وارده شده بر آنان رسیدگی شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده کارگر جان باخته رشید زند کریمی تسلیت میگوید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول آبانماه ١٣٩٠