افق روشن
www.ofros.com

کارگران نورد لوله صفا امروز بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          پنجشنبه ٢۵ آبان ١٣٩١

٢۵٠٠ کارگر کارخانه های نورد پروفیل ساوه و لوله صفا ٦ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند
کارگران کارخانه نورد لوله صفا از ساعات اولیه صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد هایشان بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زدند این اعتصاب از صبح دیروز از یکی از سالنهای این کارخانه اغاز شد و امروز بقیه کارگران نیز به اعتصاب پیوستند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما وعده داد فردا یکماه از مطالبات کارگران را به حساب شان واریز کند به همین دلیل کارگران عصر امروز به اعتصاب خود پایان دادند اما اعلام کردند اگر فقط یکماه از دستمزدهاشان پرداخت شود از روز شنبه یکبار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. این کارگران با پایان ماه جاری ٦ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
دو روز پیش نیز در این کارخانه یکی از کارگران به نام حسین کابوسی که از کار خود اخراج شده بود و کارفرما مطالبات اش را پرداخت نکرده بود در اقدامی انفرادی دست به بستن درب ورودی کارخانه زد و با ایستادن در مقابل آن مانع ورود و خروج کامیونها به کارخانه شد بدنبال این اقدام از سوی حسین مامورین حراست کارخانه نیروهای انتظامی را به محل فراخواندند اما این مامورین پس از شنیدن خواستهای حسین به مسئولین کارخانه اعلام کردند، شما باید حقوق وی را پرداخت کنید، ما در مورد اعتراض این کارگر برای بستن درب کارخانه نمیتوانیم کاری کنیم و از این پس برای موارد این چنینی با ما تماس نگیرید.
از سوی دیگر بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است زمزمه اعتصاب در میان کارگران نورد پروفیل ساوه نیز بالا گرفته است و کارفرمای کارخانه برای جلوگیری از اعتصاب، کارگران تعداد کارگران روز کار را بشدت کاهش داده و بر تعداد کارگران در شیف ١٢ ساعته شب افزوده است. این کارگران نیز با احتساب ماه جاری ٦ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا واقع در شهرستان ساوه به یک کارفرما تعلق دارد و مجموعا حدود ٢۵٠٠ کارگر در آنها مشغول بکار هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ آبانماه ١٣٩١