افق روشن
www.ofros.com

کارفرما برای تحمیل شرایط خود بر کارگران ٨ نفر از آنان را اخراج کرد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ١۴ دیماه ١٣٩٠

کارفرما برای تحمیل شرایط خود بر کارگران ٨ نفر از آنان را اخراج کرد

کارگران نیرو رخش از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه نیرو رخش در شهر سنندج از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این درحالی است که کارفرمای این کارخانه برای به تمکین واداشتن کارگران، طی روزهای گذشته اقدام به اخراج ٨ نفر از آنان کرده است. این کارگران بلافاصله پس از اخراج از سوی کارفرما به اداره کار سنندج شکایت کرده اند.
کارگران نیرو رخش در پی عدم پرداخت دستمزدهای خود طی ماههای گذشته به اداره کار سنندج شکایت کردند و هیئت تشخیص این اداره، کارفرما را مکلف به پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران کرد. اما کارفرما با هدف کش دادن پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، در اعتراض به این رای به هیئت حل اختلاف شکایت کرد که قرار است بزودی جلسه هیئت حل اختلاف برای صدور رای تشکیل شود.
دزدی صاحبان سرمایه از دستمزد های زیر خط فقر کارگران از طریق عدم پرداخت بموقع این دستمزدها در حالی از سوی نهادهای مسئول و قانونگذاران نادیده گرفته میشود که کمترین اعتراض کارگران به این بی حقوقی ها با سرکوب و تهدید و ایجاد فضای امنیتی مواجه میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همانطور که بارها اعلام کرده است عدم پرداخت دستمزدهای زیر خط فقر کارگران را یک دزدی و جنایتی آشکار در حق کارگران و خانواده های آنان ارزیابی میکند و با محکوم کردن مماشات مسئولین ادارات کار در برخورد به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، اعلام میدارد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران می باید بمثابه یک جرم سنگین قضایی قابل رسیدگی در مراجع قانونی بشود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٣ دی ماه ١٣٩٠

**********************

کارگران کارخانه نیرو رخش ۷ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه نیرو رخش در شهر سنندج مدت ۷ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. این کارگران چندی پیش در این رابطه به اداره کار سنندج شکایت کردند و هیئت تشخیص این اداره کارفرما را مکلف به پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران کرد.
بنا بر این گزارش در پی رای هیئت تشخیص اداره کار سنندج کارفرمای این کارخانه با شکایت به هیئت حل احتلاف اداره کار سنندج خواهان شکستن رای هیئت تشخیص این اداره شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- دوم آذر ماه ١٣٩٠