افق روشن
www.ofros.com

کارگران کارخانه ریسندگی پرریس ازاول سال

نود تاکنون، فقط دو ماه از دستمزدهای خود را دریافت کرده اند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       پنجشنبه ٦ بهمن ماه ١٣٩٠

کارگران کارخانه ریسندگی پرریس ازاول سال نود تاکنون، فقط دو ماه از دستمزدهای خود را دریافت کرده اند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب یک روزه کارگران کارخانه ریسندگی پرریس در اول آذر ماه ، کارفرمای این کارخانه ناچار شد معادل یکماه دستمزد و عیدی و پاداش سال گذشته این کارگران را پرداخت کند اما با گذشت نزدیک به یک هفته از آغاز بهمن ماه و نزدیک شدن به ماه آخر سال، این کارگران همچنان با مشکل خانمان برانداز عدم پرداخت دستمزدهای خود مواجه هستند و کارفرمای این کارخانه همچنان از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خودداری میکند و در مقابل خواست آنان برای پرداخت دستمزدهایشان اعلام میدارد پولی برای پرداخت ندارد و هر کس که نمیخواهد کار کند، برود.
کارفرمای کارخانه پرریس از اول سال تاکنون، فقط دستمزد فروردین ماه بعلاوه معادل یکماه از دستمزدهای این کارگران را به آنان پرداخت کرده است و کارگران این کارخانه در طول سال جاری، مدت ٨ ماه از دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و در شرایط معیشتی وخیمی ناچار به ادامه کار در این کارخانه هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ششم بهمن ١٣٩٠