افق روشن
www.ofros.com

در صورت عدم رسیدگی به خواست هایمان دست به اعتصاب می زنیم


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ١۴ دی ماه ١٣٩٠

کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

در صورت عدم رسیدگی به خواست هایمان تا بیستم دی ماه، در این روز دست به اعتصاب خواهیم زد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و دیگر شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اعلام کرده اند در صورتی که تا روز بیستم دی ماه جاری به خواستهایشان بصورت عملی رسیدگی نشود در این روز دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد.
بدنبال پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در روز ١٧ مهر ماه سال جاری، به این کارگران همچون اعتصاب قبلی آنان در فرودین ماه وعده داده شد به خواستهایشان رسیدگی خواهد شد.
در اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اواخر فروردین ماه امسال، به این کارگران وعده داده شده بود تا طی مراحل اداری حذف شرکتهای پیمانکاری معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری به دستمزدهای ماهیانه آنان اضافه خواهد شد و علاوه بر این، آنان از برخی مزایای دیگر نیز برخوردار خواهند شد اما توافق مربوط به اضافه شدن دریافتی کارگران، فقط یک ماه به مورد اجرا گذاشته شد و بدنبال اعتراض کارگران، مدیریت پتروشیمی بندر امام بطور مرتب از کارگران برای اجرای توافقات صورت گرفته مهلت خواست، تا اینکه کارگران پتروشیمی بندر امام بار دیگر از سوم مهر ماه اعتصاب ١۴ روزه ای را آغاز کردند و بار دیگر در پایان این اعتصاب و مذاکرات پس از آن، به کارگران اعلام شد توافق صورت گرفته در مورد اضافه دستمزد از آذر ماه به اجرا در خواهد آمد و مبلغ مذکور در زمان دریافت دستمزد این ماه در هفتم دی در فیش حقوقی آنان منظور خواهد شد اما هفتم دی ماه نیز خبری از وعده داده شده در فیشهای حقوقی کارگران نبود.
بدنبال این وضعیت کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اقدامی هماهنگ و با صدور بیانیه ای تحت عنوان " اطلاعیه شماره ٣ کارگری" اعلام کرده اند در روز بیستم دی ماه با تجمع در جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها ادعای حق خواهیم کرد. در بخشهایی از این اطلاعیه که بطور گسترده ای در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پخش شده، آمده است: "ما چندین بار برای گرفتن حقوق مدنی و شرعی خود بصورت شفاهی و کتبی مذاکره نمودیم، متاسفانه فایده ای نبخشید. حال کارگران به خود بیائید و عمومی فکر کنید و برای گرفتن مطالبات و حقوق خود تصمیم جدی بگیرید. کارگران عزیز! ما در مورخه ٢٠/١٠/٩٠ جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها تجمع می نمائیم و ادعای حق میکنیم".
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تصمیم از سوی کارگران و پخش اطلاعیه آغاز اعتصاب و تجمع در روز بیستم دی ماه، (حراست و مدیریت پتروشیمی ها در جریان آن قرار گرفته اند) به نماینده های کارگران اعلام شده است قبل از روز بیستم دی ماه جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای آنان برگزار خواهند کرد. اما کارگران اعلام کرده اند ما تسلیم جلساتی که ضمانت اجرایی برای توافقات وجود نداشته باشد نخواهیم شد و چنانچه در این جلسه موارد ذیل با تمهیدات لازم برای اجرایی شدن مورد توافق قرار نگیرد روز بیستم دی ماه اعتصاب خود را آغاز خواهیم کرد. این موارد عبارتند از:
١- اضافه شدن ١۵٠ الی دویست هزار تومان به دستمزدها
٢- احتساب این مبلغ از اول سال نود.
٣- در صورت این توافق، کارگران با خواست یک مهلت چهار ماهه دیگر برای اجرایی شدن حذف شرکتهای پیمانکاری موافقت خواهند کرد. کارگران همچنین اعلام کرده اند این توافق می باید بصورت کتبی صورت بگیرد و به عنوان بخشنامه از سوی مدیریت در تابلوهای اعلانات نصب گردد.
از سوی دیگر با از سرگیری زمزمه ای از طرف مدیریت پتروشیمی بندر امام مبنی بر اینکه در صورت شروع اعتصاب، مسئولین این پتروشیمی کارگران آماده بکاری را برای مقابله با اعتصاب تدارک دیده اند در میان کارگران نیز زمزمه کشاندن تجمع و اعتراض به بیرون از محوطه و منطقه استقرار پتروشیمی ها اوج گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - چهاردهم دی ماه ١٣٩٠