افق روشن
www.ofros.com

کارگران سد ژاوه چهاره ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        شنبه ٢٨ آبان ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران سد ژاوه از مرداد ماه سال جاری تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. بنا براین گزارش علیرغم عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهای این کارگران و عیدی سال ٨٩ آنان، اخیرا کارفرما به کارگران اعلام کرده است از اول آذر ماه تعداد ۵٠ نفر از آنان را اخراج خواهد کرد.
سد ژاوه در جاده سنندج کامیاران قرار دارد و حدود ١۵٠ کارگر در آن مشغول بکار هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ آبانماه ١٣٩٠