افق روشن
www.ofros.com

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا بار دیگر مورد محاکمه می شوند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ١۵ شهریور ١٣٩١

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه

آزاد کارگران ایران بار دیگر در روز ١۵ مهر ماه مورد محاکمه قرار خواهند گرفت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که بندبال بازداشت در ١۵ دی ماه ١٣٩٠ ، در روز بیست و نهم همان ماه از زاندان آزاد شدند و در ٢۵ اسفند سال نود اولین دادگاه آنان برگزار شد بدون اینکه در نزدیک به هفت ماه حکمی در مورد آنان صادر شود بار دیگر در روز ١۵ مهر ماه سالجاری جهت محاکمه مجدد به دادگاه شعبه یک انقلاب سنندج فرا خوانده شده اند.
بازداشت مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه در دی ماه ١٣٩٠ با اتهامات کاملا واهی صورت گرفت. شریف ساعد پناه سالها نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس و از رهبران کارگری خوشنام در شهر سنندج است و مظفر صالح نیا معلم اخراجی، فعال کارگری در شهر سنندج و انسان شریفی است که بدنبال کمک به یک فرد خیابان خواب در سرمای شدید شهر سنندج و اعتراض به چنین وضعیتی بازداشت شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را در دی ماه سال ١٣٩٠ و محاکمه آنان در ٢۵ اسفند همانسال و بر گزاری دادگاهی دیگر برای آنان در ١۵ مهر ماه را در راستای سیاست اعمال فشار مداوم بر کارگران معترض بمنظور جلوگیری از حق خواهی کارگران ایران ارزیابی میکند و با محکوم کردن بازداشت و به محاکمه کشیدن چنین انسانهای شریفی، خواهان تبرئه بی قید و شرط آنان، آزادی فوری کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی و منع تعقیب قضائی تمامی کارگرانی است که برای آنان پرونده سازی شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ شهریور ماه ١٣٩١