افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت پارلو ۴ ماه دستمزد معوقه دارند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۹٢

کارگران کارخانه شرکت پارلو از اردیبهشت ماه امسال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تلاشهای آنان در طول اینمدت برای دریافت دستمزدهایشان نتیجه ای در بر نداشته است. این کارخانه سال گذشته ٢٣٠ نفر کارگر داشت که تا کنون حدود ١۴٠ نفر از آنان از کارهای خود اخراج شده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تمامی کارگران این کارخانه با قرارداد موقت دو ماهه مشغول بکارند و از سال گذشته که روند پرداخت دستمزدهایشان با تاخیر مواجه شد بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدند اما از آنجا که تمامی ٢٣٠ کارگر این کارخانه با قرارداد موقت مشغول بکار بودند اعتصاب و اعتراض آنان با اخراج سازی از سوی کارفرما مواجه گردید. بطوریکه از ٢٣٠ کارگر که در سال گذشته در این کارخانه مشغول بکار بودند در حال حاضر فقط ٩٠ نفر بر سر کارهایشان باقی مانده اند که علیرغم چهار ماه دستمزد معوقه قدرت هیچ اعتراضی را ندارند.
کارخانه پارلو در شهر صنعتی کاوه روبروی خیابان دهم این شهرک صنعتی قرار دارد و تولید کننده ورقهای رنگی، کانکس و پالت می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٧ شهریور ماه ١٣٩٢