افق روشن
www.ofros.com

آیت نیافر از ظهر روز دوشنبه ٢۵ مهر ماه بازداشت شده است


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       پنجشنبه ٢٨ مهرماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آیت نیافر از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ظهر روز دوشنبه ٢۵ مهر ماه ١٣٩٠ در متروی شهر ری توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.
بنا بر این گزارش مامورین امنیتی پس از بازداشت آیت، غروب همانروز وی را به منزل اش منتقل، و پس از تفتیش منزل، گیس کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را نیز با خود بردند. آیت نیافر هم اکنون در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت آیت نیافر، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری و تمامی کسانی است که به دلیل ابراز عقیده و آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ مهر ماه ١٣٩٠