افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر با اولتیماتوم دو روزه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ٢١ آبان ماه ١٣٩٠

کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر با یک اولتیماتوم دو روزه به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب بسر میبردند صبح امروز طی توافقی با کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند.
صبح امروز مسئولین این پتروشیمی طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند ماهیانه ۵٠ هزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت خواهند کرد و این کارگران میتوانند از برخی امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان و... همچون کارگران رسمی استفاده کنند. اینگونه وعده ها را در اعتصاب فروردین ماه این کارگران نیز به آنان داده بودند اما نه این وعده ها و نه خواست اصلی کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با آنان محقق نشد. آخرین مهلتی که مدیریت این پتروشیمی برای تحقق خواستهای کارگران داده بود ١۵ آبانماه جاری بود که باز هم وعده های داده شده محقق نشدند و این کارگران از روز ١٦ آبانماه دست به اعتصاب زدند.
بر اساس آخرین مذاکراتی که صبح امروز بین کارگران اعتصابی و مسئولین پتروشیمی انجام گرفت کارگران اعلام کردند کارانه و استفاده از امکاناتی که شما وعده میدهید هر لحظه قابل قطع شدن هستند به همین دلیل به جای این امتیازات، ما تا تحقق خواست اصلی خود مبنی برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، خواهان اعمال رسمی برخی امتیازات از قبیل حق جذب، بدی آب و هوا، سختی کار و... در فیشهای حقوقی خود هستیم و به این شرط بر سرکارهای خود حاضر خواهیم شد. بدنبال طرح این خواستها از سوی کارگران، مسئولین این پتروشیمی ضمن درخواست از آنان برای برای بازگشت بر سرکارهایشان، از کارگران دو روز برای اعلام نظر نهایی خود در مورد خواستهایشان مهلت گرفتند. کارگران ضمن موافقت با مهلت دو روزه بر سرکارهای خود بازگشتند و اعلام نمودند چنانچه صبح روز دوشنبه مدیریت پتروشیمی با خواستهای آنان بطور کتبی موافقت بلافاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢١ آبانماه ١٣٩٠