افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب کارگران تعمیر و نگهداری پتروشیمی کارون


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          جمعه ۲٦ خرداد ١٣٩١

کارگران اعتصابی تعمیر و نگهداری پتروشیمی کارون

پس از حضور معاون وزیر نفت در جمع شان به اعتصاب خود پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: حدود ٢٠٠ کارگر پیمانکاری بخش تعمیر و نگهداری پتروشیمی کارون (شرکت فیرمکو) در اعتراض به عدم بر آورده شدن خواست هایشان از سوی کارفرما، از صبح روزدوشنبه ٢٢ خرداد ماه دست به اعتصاب زدند و ظهر روز چهارشنبه ٢۴ خرداد ماه پس از حضور بیات معاون وزیر نفت در امور صنعت پتروشیمی و مسئول صنایع پتروشیمی ایران در جمع شان به اعتصاب خود پایان دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران از مدتها پیش خواهان پرداخت حق صعوبت(سختی کار ویژه پتروشیمی)، پرداخت بموقع دستمزدها و تمامی پاداشهای معوقه، پرداخت سختی کارمطابق با ضوابط قانون کار و هچنین افزایش دستمزدهای خود بودند اما کارفرما توجهی به خواستهای کارگران نمیکرد. به همین دلیل آنان از صبح روز دوشنبه ٢٢ خرداد ماه بطور متحدانه ای دست از کار کشیدند. بدبنال آغاز این اعتصاب مدیر عامل پتروشیمی کارون در میان کارگران اعتصابی حاضر شد و تلاش کرد با دادن وعده و وعید کارگران را راضی به شکستن اعتصاب کند اما کارگران بر تحقق خواستهای خود پای فشردند و به اعتصاب خود ادامه دادند.
بنا بر این گزارش در سومین روز اعتصاب کارگران پیمانکاری تعمیر و نگهداری پتروشیمی کارون ، آقای بیات معاون وزیر نفت در امور صنعت پتروشیمی و مسئول صنایع پتروشیمی ایران در میان کارگران اعتصابی حاضر شد و بطور مفصلی با آنان به گفتگو نشست. در این گفتگوها وی ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت این کارگران به آنان اعلام کرد من شخصا پیگیر مطالبات شما خواهم بود و چنانچه مشکل شما ادامه پیدا کرد میتوانید مستقیما به دفتر من در تهران مراجعه کنید. بدنبال این گفتگو و با وعده های روشنی که به این کارگران از سوی معاون وزیر نفت داده شد آنان اعتصاب خود را ظهر روز چهارشنبه ٢۴ خرداد ماه خاتمه دادند.
کارگران پیمانکاری پتروشیمی کارون نسبت به سایر همکاران خود در مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر، تحت شرایط سخت تری مشغول بکار هستند و مزایای کمتری نیز دریافت میکنند. محصول این کارخانه پتروشیمی (تولوئن دی ایزوسیانات و سایر فراورده های جانبی و میانی آن) از خطرناکترین مواد شیمیایی سرطانزا است و کارگران این پتروشیمی بویژه کارگران بخش تعمیرات همواره در معرض شدیدترین آلودگی ومسمومیت قراردارند. مالکیت پتروشیمی کارون در اختیار بخش خصوصی و شرکای آن از سه کشور ایران، سوئد و آلمان هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ خرداد ماه ١٣٩١