افق روشن
www.ofros.com

کارگران پرریس سنندج بیش از ٦ ماه است حقوق های خود را دریافت نکرده اند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                جمعه ٢ مهر ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه ریسندگی پرریس بیش از ٦ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. به دنبال اخراج ٣٠ نفر از کارگران این شرکت در سال گذشته، کارفرمای این واحد تولیدی فشارهای خود را بر کارگران افزایش داده است.
این کارخانه که سالهای قبل با ٧٠ نفر کارگر تولید میکرد، در حال حاضر تنها با ٣۵ نفر کارگر در حال تولید است و این مسئله باعث شده است از نظر شدت کار، فشار مضاعفی بر کارگران شاغل در این کارخانه وارد بشود.
بنا بر این گزارش کارفرمای شرکت پرریس در مواجهه با هر نوع اعتراضی، حتی نسبت به پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، با انگشت درب خروجی کارخانه را به آنان نشان می دهد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- اول مهر ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com