افق روشن
www.ofros.com

پیروزی مبارزه کارگران خباز سنندج در جلوگیری از کاهش دستمزدها و افزایش آن

اتحاديه آزاد كارگران                                                                            چهارشنبه ۱٣ آبان ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اعتصاب سه ساعته کارگران نانوائی های سنندج در روز چهارم آبانماه و اولتیماتوم این کارگران مبنی بر اینکه در صورت عدم تحقق خواستهایشان اعتصاب خود را به یک روز افزایش خواهند داد، دیروز ١١ آبانماه آنان نه تنها موفق به جلوگیری از کاهش تعداد چانه های خمیر برای جلوگیری از افت دستمزدهایشان شدند بلکه با مبارزه ای پیگیرانه موفق به افزایش دستمزدهای خود نیز شدند.
بنا بر این گزارش دیروز یازدهم آبانماه پس از مذاکرات نماینده های کارگران خباز با مسئولین فرمانداری مسئله افزایش ده گرم به وزن هر چانه خمیر منتفی و دستمزد کارگران شاطر نانوائی ها از ٣٧٠ تومان دستمزد قبلی به ازای پخت هر تخته نان ( ١٢٠ قرص نان)، به ۴٣۵ تومان به ازای پخت هر تخته نان افزایش پیدا کرد و دستمزد سایر کارگران نانوائی ها نیز بر اساس دستمزد قبلی شان با همین درصد افزایش پیدا کرد.
لازم به یاد آوری است کارگران خباز در سنندج روزانه ٣٢ تخته نان می پزند و با این حساب روزانه ٢٠٨٠ تومان به دستمزد کارگران شاطر و به همین نسبت به تناست دستمزد سایر کارگران بر دستمزدهای آنان نیز افزوده شد. بنا بر اظهارات کارگران خباز سنندج در صورت همراهی بیشتر کارگران خباز در اعتصاب سه ساعته آنان، امکان افزایش دستمزدهای کارگران خباز بیش از این چیزی که محقق شد نیز مقدور بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت کارگران خباز سنندج در جلوگیری از کاهش دستمزدها و پیشبرد افزایش آن را به عنوان سمبلی برای مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها، پیشاروی کارگران ایران قرار داده و با تبریک پیروزی این کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزدها، عموم کارگران ایران را به مبارزه ای متحدانه برای افزایش دستمزدها فرا می خواند.

زنده باد کارگران خبازیهای سنندج

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران دوازدهم آبانماه ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵