افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی از فعالین سندیکای کارگران واحد بازداشت شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢٢ خرداد ١٣٨٩


رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بازداشت شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ساعت ١٠ صبح امروز در محل کار خود دستگیر شد.
بنا بر این گزارش رضا شهابی که طی چند روز گذشته در استراحت پزشکی بسر میبرد صبح امروز در محل کار خود حاضر شد که مسئولین مربوطه به وی اعلام کردند به اداره مرکزی منتقل شده است و باید به آنجا برود. به این ترتیب رضا شهابی به محل کار جدید خود مراجعه و کارت شروع بکار را در اداره مرکزی میزند که در همین هنگام از وی میخواهند به کارگزینی شرکت مراجعه نماید که پس از دقایقی حضور در کارگزینی اداره، چهار مامور امنیتی به آنجا وارد شده و پس از بازداشت رضا شهابی، وی را همراه خود به منزل اش میبرند و پس از تفتیش منزل، رضا شهابی را به نقطه نامعلومی منتقل میکنند و در مقابل خواست خانواده وی مبنی بر محل نگهداری رضا اظهار میدارند خودمان در این زمینه تماس خواهیم گرفت.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به انحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است ظرف روزهای گذشته چند مامور امنیتی به درب منزل حبیب رضا پور از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد مراجعه کرده اند اما نامبرده در منزل حضور نداشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را دور تازه ای از تعرض به سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکلهای کارگری در ایران ارزیابی میکند و با محکوم کردن این تعرض خواهان آزادی فوری کلیه کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه و تمامی کارگران در بند از زندان است و ازهمه سازمانهای کارگری و حقوق بشری در ایران و سراسر جهان میخواهد تا تعرض به سندیکای کارگران شرکت واحد و بازداشت اعضای هیئت مدیره این سندیکا را محکوم کرده و در صفی متحد خواهان آزادی کارگران زندانی شرکت واحد و پایان دادن به تعقیب قضائی و آزار و اذیت فعالین این سندیکا و دیگر تشکلهای کارگری در ایران بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ خرداد ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com