افق روشن
www.ofros.com

اخراج سی کارگر شمسا، تعویق پرداخت

دستمزد کارگران دنا و اعتراض کارگران پتروشیمی کارون


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ١ خرداد ١٣٨٩

اخراج سی کارگر در شرکت شمسا ساوه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت شمسا ساوه سی نفر از کارگران خود را اخراج کرد. بنا بر این گزارش کارفرمای این شرکت دو ماه از دستمزد این کارگران را نیز پرداخت نکرده است و در موردی اقدام به جعل قرارداد یکی از کارگران اخراجی نموده است.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، این کارگر که کارفرما اقدام به جعل قرارداد وی کرده است پس از اتمام قرارداد سه ماهه خود، شش ماه بدون قرارداد مشغول بکار بوده است که این امر میتوانست به منزله دائمی بودن این کارگر به لحاظ قانونی تلقی بشود به همین دلیل کارفرما با ترفند این کارگر را وادار به امضای قراردادی کرده است که تا پایان اسفند ماه سال گذشته معتبر بوده و پس از پایان اسفند ماه از پذیرش وی بر سر کار سرباز زده است.

---------------------

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت دنا ره سازان

در ساوه و دو کارخانه زیر مجموعه شرکت سایپا در اراک

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت "مهارت" از شرکتهای زیر مجموعه سایپا در اراک ٩ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. بنا بر این گزارش این کارگران سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود چندین بار دست به اعتراض زدند اما علیرغم این اعتراضات، عدم پرداخت دستمزدهای این کارگران از سوی شرکت مهارت همچنان تداوم پیدا کرده است و هم اکنون این کارگران که تعداد آنها حدود ٧٠٠ نفر میباشد ٩ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند.
بر اساس این گزارش کارگران شرکت "تکران" نیز که آن هم یکی از شرکتهای زیر مجموعه سایپا ادر شهر اراک است و تولید کننده باک پراید می باشد سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارگران شرکت دنا ره سازان در شهرستان ساوه چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. لازم به یاد آوری این کارگران اواخر سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود چند بار دست به اعتصاب زدند.

---------------------

اعتراض بخشی ازکارگران پتروشیمی کارون در ماهشهر به تحمیل کار اضافه از سوی کارفرما

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از مدتها قبل مدیریت اجرائی پتروشیمی کارون در ماهشهر بجای استخدام نیروی انسانی برای تامین کمبودهای سازمانی دربخش تولید با انتقال کارگران نمونه گیر موادشیمیائی به بخش بهره برداری سعی در جبران کمبود نیرو در این قسمت نمود و بدین ترتیب کار مشکل ومهم نمونه گیری از مواد شیمیائی که در این پتروشیمی بسیار خطرناک هم هست (فرایند تولید ماده سرطانزای ایزوسیاناتها) را به عهده کارکنان موجود در بهره برداری انداخت. یعنی بدون بکارگیری نیروهای جدید وبدون پرداخت دستمزد اضافی، کار ومسئولیت اضافی را بر دوش کارگران محوطه بهره برداری انداخت که علاوه بر کار روتین خود فعالیتهای نمونه گیری از مواد شیمیائی که در هر شیفت چندین نوبت متوالی است ویک کار تخصصی است را هم انجام دهند. این موضوع با کش وقوس بسیار از ماهها پیش موضوع اعتراض کارکنان دائم این پتروشیمی در بخش تولید ومقاومت مدیریت در مقابل این اعتراض بوده است، تا اینکه روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه حدود ساعت ١٢ ظهر شیفتهای صبحکار وعصرکار همراه با شیفت شب ودر حالیکه تعدادی از همکارانی که در استراحت بسر می بردند،به آنها پیوسته بودند در مقابل دفتر این پتروشیمی اجتماع کرده واز رفتن بسر کار خودداری کردند.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، کشمکش های بین این بخش از کارکنان تولید با مدیریت و نیروهای وابسته به آن از جمله حراست ومسئول اموراداری همچنان ادامه داشته است و کارکنان تولید پس از تجمع در ٢٩ اردیبهشت ماه ازفعالیت نمونه گیری از مواد شیمیائی وانجام کار اضافی سر باز زده و متحدانه ومصرانه بر خواست خود پای فشرده وحاضر به انجام کار اضافی نشده اند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه اعتراضات کارگری در منطقه مهم پتروشیمی ها در ماهشهرعمدتا شامل نیروهای قراردادی تعمیر ونگهداری وکارگران موقت پروژه ای بوده است، به همین دلیل مقاومت کارکنان تولید درپتروشیمی کارون در مقابل تحمیل کار اضافی از سوی مدیریت پتروشیمی که مستقیما بخش کادر ثابت و دائمی این پتروشیمی را شمال میشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است
لازم به یادآوری است پتروشیمی کارون در فاز یک خود تولید کننده تولوئن دی ایزوسیانات است که با مشارکت سه جانبه ایران وسوئد وآلمان در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ساخته شده ودرحال بهره برداری است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣١ اردیبهشت ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com