افق روشن
www.ofros.com

صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای بهنام ابراهیم زاده


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    چهارشنبه ١٠ شهریور ١٣٨٩

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران دیروز هشتم شهریو ماه ٨٩ بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و حقوق کودکان پس از بیش از دو ماه و نیم بازداشت و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، از بند ٢٠٩ زندان اوین با خانواده خود تماس تلفنی گرفت.
بنا بر این خبر بهنام ابراهیم زاده را حدود یک ماه پیش از بند ٢٠٩ اوین به دادگاه منتقل کرده اند و قاضی دادگاه قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرده است و علیرغم این وضعیت به بهنام اجازه ارتباط تلفنی با خانواده اش را نداده اند. بهنام ابراهیم زاده به این قرار اعتراض کرده و اعلام نموده است قادر به تودیع چنین قرار وثیقه ای نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم شهریور ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com