افق روشن
www.ofros.com

تعطیل شدن کارخانه ریسندگی پرریس سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             جمعه ١٠ دیماه ١٣٨٩

بنابراخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال تعطیل شدن کارگاه ها و کارخانه های تولیدی در سنندج، بیش از دو هفته است که شرکت ریسندگی پرریس بطور کامل تعطیل شده و تمامی کارگران شاغل در این کارخانه که ٤٠ نفر می باشند، اخراج شده اند. کارفرمای شرکت پرریس نبود مواد اولیه را بعنوان دلیل تعطیل شدن کارخانه اعلام نموده است و این در حالی است که به کارگران این کارخانه ٦ ماه است حقوقی پرداخت نشده است. و نیز تعدادی از کارگران این شرکت که سال گذشته اخراج شده بودند هنوز در حدود دو میلیون تومان ازشرکت طلبکار بوده و با وعده و وعیدهای کارفرما سردوانده می شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

٧ دی ماه ١٣٨٩