افق روشن
www.ofros.com

،تداوم مبارزه کارگران کیان تایر

روشن کردن آتش در کارخانه و بازگشت نمایندگان اخراجی

اتحادیه آزاد کارگران ایران                                                                                     یکشنبه ١١ بهمن ۱٣٨٨


کارگران کیان تایر با روشن کردن آتش در محل کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ١١ بهمن ماه ٨٨ از ساعت ٨ صبح کارگران کیان تایر با تجمع در محل کارخانه اقدام به آتش زدن لاستیک کرده و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند.
بدنبال این وضعیت در کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) مدیریت کارخانه و فرماندار اسلامشهر با حضور در محل کارخانه از کارگران خواستند تا آتش را خاموش کنند اما کارگران معترض با طرح خواستهای خود خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. در ادامه این کشمکش کارگران ساعت ١١ صبح آتش را خاموش کردند و نماینده هایشان در سالن غذاخوری کارخانه با مدیریت و فرماندار اسلامشهر وارد مذاکره شدند. در این مذاکره قرار شد طی روزهای آینده ۵٠ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه کارگران پرداخت شود و از آنان خواسته شد طی ١۵ روز آینده دست به اعتراض نزنند تا ظرف این مدت نسبت به بر آورده کردن سایر خواستهای آنان از جمله دستمزد عقب افتاده دی ماه و ۵ ماه مطالبات باقی مانده کارگران از سال گذشته و سایر خواست هایشان رسیدگی شود.
لازم به یادآوری است دیروز ١٠ بهمن ماه ٩ نماینده اخراجی کارگران کیان تایر بر سر کارهای خود بازگشتند و امروز پس از مذاکرات و توافق نماینده های کارگران با مدیریت و فرماندار اسلامشهر کارگران به تجمع خود پایان داده و بر سر کارهایشان باز گشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - یازدهم بهمن ماه ماه ٨٨

-----------------------------

بازگشت بکار ٩ نماینده اخراجی کارگران کیان تایر


تداوم بحران و اعتراض در کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز)

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دهم بهمن ماه ٨٨، ٩ نفر از نماینده های کارگران کیان تایر(لاستیک البرز) پس از گذشت ٢١ روز از اخراج شان بر سر کارهای خود بازگشتند. این کارگران روز بیستم دی ماه پس از بازگشت از سازمان حمایت از صنایع بر اساس حکم کارگرینی کارخانه از کار خود اخراج خود شدند و بدنبال ممانعت حراست کارخانه از ورود آنان به کارخانه، کارگران کیان تایر بلافاصله با تجمع در محل سرویسهای کارخانه نسبت به اخراج نماینده های خود دست به اعتراض زدند.
بنا بر این گزارش کارگران کیان تایر از فردای آن روز به اعتراضات خود در محل کارخانه نسبت به اخراج نماینده های خود ادامه دادند و از اواسط هفته گذشته در اعتراض به اخراج نماینده های خود و عدم پرداخت دستمزدهای شان از اواسط آذر ماه به اینطرف و عدم پرداخت ۵ ماه از دستمزدهای معوقه خود در سال گذشته و همچنین عدم تمدید دفترچه های درمانی شان و همچنین عدم توجه مدیریت کارخانه به اینهمه مشکلات دست به اعتصاب زده اند و در این مدت مدیریت نیز در محل کارخانه حضور پیدا نکرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک بازگشت بکار نماینده های کارگران کیان تایر و با حمایت از اعتراضات این کارگران، عدم پرداخت دستمزد کارگران کیان تایر و عدم توجه مدیریت کارخانه در پاسخگوئی به مشکلات کارگران را محکوم میکند و اعتراض و اعتصاب را حق مسلم کارگران کیان تایر میداند و آنان را به اتحاد و همبستگی بیشتر برای رسیدن به خواست هایشان فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم بهمن ماه ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com