افق روشن
www.ofros.com

تلاش مدیریت و وزارت کار برای

برگزاری انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار در کیان تایر

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        سه شنبه ١١ اسفند ۱٣٨٨


تلاش مدیریت کیان تایر و وزارت کار برای

برگزاری انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار در کارخانه کیان تایر

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز دهم اسفند ماه ٨٨ نمایندگان وزارت کار به کارخانه کیان تایر آمدند و با توجه به پایان دوره نمایندگی اعضای شورای اسلامی این کارخانه، طی جلسه ای با مدیریت کیان تایر در مورد برگزاری انتخابات شورای اسلامی به مذاکره پرداختند و حین مذاکرات از حضور نماینده منتخب مجمع عمومی کارگران در جلسه جلوگیری کردند و پس از اتمام جلسه از نماینده مزبور خواستند صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در آنرا امضا کند که این نماینده در اعتراض به جلوگیری از حضور نماینده های کارگران در جلسه از امضای صورتجلسه خودداری کرد.
بنا بر این گزارش و بر اساس اظهارات کارگران کیان تایر، وزارت کار و مدیریت کارخانه کیان تایر قصد دارند با توسل به رد صلاحیت کاندیداتوری نماینده های واقعی و منتخب مجمع عمومی کارگران در انتخابات، یا افراد مورد نظر خود را به عنوان نماینده های کارگران گزینش کنند و یا در صورت عدم شرکت کارگران در چنین انتخاباتی، کارگران این کارخانه را از داشتن نماینده محروم نمایند.
لازم به یاد آوری در اعتراضات سال ٨٧ کارگران کیان تایر(لاستیک البرز) این کارگران با توجه به کار شکنی شورای اسلامی کارخانه در پیشبرد خواستهایشان اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند و طی این مجمع ٢٧ نفر از همکاران شان را بعنوان نماینده های خود برگزیدند که تا این تاریخ آنان به عنوان نماینده های کارگران حافظ منافع کارگران بوده اند و همین مسئله خشم مدیریت کارخانه را نسبت به این نماینده ها بر انگیخته است بطوری که مدیریت کارخانه ٢١ دی ماه امسال اقدام به اخراج از کار ٩ نفر از این نماینده ها کرد که با اعتراضات کارگران مدیریت مجبور شد آنان را بر سر کار بازگرداند و هم اکنون قصد دارد با همکاری وزارت کار نماینده های منتخب مجمع عمومی کارگران کیان تایر را از نمایندگی کارگران به کنار بزند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران -١ اسفند ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com