افق روشن
www.ofros.com

تبصره های ۲۴ و۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه حذف شدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             دوشنبه ۲٨ دی ۱۳۹۴ - ۱٨ ژانویه ۲۰۱٦

سرانجام دربرابراعتراضات شدید وروبه گسترش وهرروزه وغیرقابل مهارکارگران، مقامات مسئول در مقابل این عزم و اراده تسخیر ناپذیر برای دفاع از حق زندگی و شأن انسانی که نشان داده است به هیچ وجه حاضر به سر فرود آوردن و پذیرش حقارت نیست ، مجبور به عقب نشینی شده وتبصره های ضد کارگری را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف نمودند.
تا هم اینجا برای مبارزات رو به اعتلا و تعظیم ناپذیر ما کارگران، یک پیروزی دیگر و کسب وجه ای سنگین تر در موزانه قدرت و جدال با سرمایه داری است که باید از آن برای تحقق مطالبات و گرفتن دیگرحقوق پایمال شده امان بهره برداری کنیم. این اولین بار نیست که ما کارگران با مبارزات بی امان خود بندها، تبصره ها، بخشنامه ها و آئین نامه های ضد کارگری را باطل کرده ایم. به همین اعتبار در این مسیر تجارب ارزنده ای را به دست آورده ایم و قطعا در ادامه راه تا رسیدن به کلیه حقوق امان به کار خواهیم گرفت.
اما در رابطه با حذف تبصره های ۲۴ و ۳۳ لایحه، هنوز ضرورت ادامه مبارزه وجود دارد. ضرورت ادامه این مبارزه از آنجا،آنطور که در صحبتهای ربیعی وزیر کار و حسین حبیبی دبیرکانون شورای اسلامی کاراستان تهران که در خبرها منتشر شده اند ابهامات وتوهم افکنی های مشهودی که راه را برای گنجاندن طرحهای ضد کارگری دیگری باز گذاشته اند به چشم می خورند، احساس می شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همانگونه که به محض انتشارمتن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه بیانیه ای درمحکوم کردن چنین اقدام ضد کارگری سازمانیافته ای داد وخواستارحذف تبصره های مذکوروجایگزینی آنها باخواست کاهش سن بازنشستگی ازمیزان فعلی وافزایش فوری حداقل دستمزد به بالای خط فقر شد، اکنون یک بار دیگر تأکید می کند که با کسب این موفقیت باید با روحیه ای قوی ترمبارزات خود را تاجایگزینی این تبصره ها باخواست کاهش سن بازنشستگی ازمیزان فعلی وافزایش فوری حداقل دستمزد به بالای خط فقرادامه داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ دی ٩۴