افق روشن
www.ofros.com

تکرار سرکوب خونین کارگران خاتون آباد در بهبهان


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱٨ دسامبر ۲۰۱۵

روز سه شنبه ۲۴ آذرماه پلیس نیروی انتظامی به تجمع جوانان جویای کار در مقابل پالایشگاه گاز بید بلند۲ با گازاشک آور و شلیک گلوله یورش برد که درنتیجه یک جوان متآهل جویای کاربنام مرتضی فرج نیا کشته و دونفر زخمی وتعدادی نیز دستگیر شدند.
این خبرتکاندهنده یادآور خاطره تلخ و سرکوب خونین کارگران معدن مس خاتون آباد در شهر بابک استان کرمان درچهارم بهمن ۱۳۸۲بود که کارگران در اعتراض به تعدیل نیرو و برای حفظ مشاغل خود دست به تجمع و اعتراض زده بودند. فرقی نمیکند کجای این سرزمین باشید. بهبهان یا خاتون آباد. فریاد گرسنگی جرم است و پاسخ کماکان گلوله. این پاسخ منطق سرمایه داری به بیکاران گرسنه ی جویای کار است.
پروژه سرکوب طرح ریزی شده طبقه کارگر بمنظور سکوت و تمکین درمقابل تعرضات روز افزون سرمایه داری به انواع مختلف درحال اجراست: از احضار و دستگیری و زندان رهبران و فعالین کارگری گرفته تا صدور بخشنامه هایی در جهت ممنوعت تجمع و اعتراض کارگران. همچنین تدوین برنامه های اقتصادی ریاضت کشانه منتهی به فقر وفلاکت بیشتر تا سرکوب خونین بیکاران روستای شهرویی بهبهان همچنان ادامه دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن قتل جوان بیکار جویای کار روستای شهر ویی بهبهان به دست نیروی انتظامی ، به خانواده وی و طبقه کارگر تسلیت می گوید و اعلام می دارد داشتن کار جزء حقوق بدیهی، جهانشمول همه ا فراد جامعه است و بر اساس اصل ٢۸ قانون اساسی نیز دولت مؤظف به ایجاد شغل برای افراد بیکاراست.
سرمایه داری حاکم بر ایران برای بیرون کشیدن سرمایه داری بحران زده اش بی مهابا وعریان به همه اشکالی که بتواند به صفوف اعتراضی کارگران حمله کرده و زندگی و معیشت آنان را دستخوش بدترین شرایط بیحقوقی میکند.
اما سیل خروشان و سونامی میلیونی کارگران بیکارو خواست ابتدایی اشتغال بکار و اعتراضات ناشی از این خواست طبیعی، با این سرکوب ها متوقف نخواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بفوریت خواستار پیگیری شفاف وعلنی وقوع حادثه و معرفی و مجازات عامل یا عاملین آن و پرداخت غرامت به خانواده کارگر مقتول ودرمان و مداوای موثر وجبران خسارت برای مجروحین حادثه و آزادی فوری و بی قیدو شرط بازداشت شدگان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ آذر ٩۴