افق روشن
www.ofros.com

تعطیلی تعدادی از نانوایی های سنندج و بیکاری کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده بدنبال افزایش قیمت نان لواش از ۲۷ تومان به ۷۵ تومان و سپس از ۷۵ تومان به ۱۰۰ تومان و عدم توانایی مردم برای خرید معمول نان مصرفی روزانه، تعدادی از نانوایی های سنندج به تعطیلی کشیده شدند و کارگران شاغل در آن‌ها بیکار شدند.
دستمزد کارگران نانوایی ها در سنندج قبل از افزایش قیمت نان به ازای ۳۲ تخته ۱۵۸۰۰ تومان بود. اما با قطع سوبسید نان و افزایش قیمت آن از ۲۷ تومان به ۷۵ تومان دستمزد کارگران به ازای هر ۲۶ تخته به ۱۶۰۰۰ افزایش پیدا کرد و سپس با افزایش قیمت نان به صد تومان دستمزد کارگران به ازای هر ۲۶ تخته به ۲۰۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
بنا بر این گزارش علیرغم افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها به ازای هر تخته، از آنجا که گران شدن نان باعث خرید کمتر از سوی مردم و افت پخت نانوایی ها شده است دستمزد کارگران در کلیت خود کاهش پیدا کرده و از سویی نانوایی ها نیز قادر به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران خود نیستند. به همین دلیل کارفرمایان تعدادی از نانوایی ها طی هفته‌های گذشته اقدام به تعطیلی نانوایی های خود کرده‌اند و کارگران آن‌ها بیکار شده اند.
بنا بر این گزارش علیرغم شکایت کارگران نانوایی ها نسبت به بیکار شدن خود، پیش‌بینی می‌شود روند تعطیلی نانوایی ها در سنندج همچنان ادامه پیدا کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم خرداد ماه ۱۳۹۰