افق روشن
www.ofros.com

کارگران خباز سنندج فردا چهارم آبانماه

از ساعت ٦ تا ٩ صبح دست از کار خواهند کشید

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   یکشنبه ٣ آبان ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، فردا دوشنبه چهارم آبان ماه ٨٨ کارگران خباز سنندج از ساعت ٦ تا ٩ صبح در اعتراض به افت دستمزدهایشان بمدت سه ساعت دست از کار خواهند کشید.
بنا براین گزارش از فردا صبح قرار است در شهر سنندج قیمت نان با افزایش ١٠ گرم به وزن هر قرص نان، ۴٠ ریال افزایش پیدا کند که این امر باعث افت دستمزد کنونی کارگران خباز خواهد شد.
لازم به یادآوری است که نانوائی ها هر کدام سهمیه معینی به لحاظ وزن آرد در هر روز پخت میکنند که با توجه به این مسئله و از آنجا که کارگران خباز دستمزد خود را به ازای هر عدد چانه خمیر دریافت میکنند با افزایش وزن چانه ها تعداد روزانه چانه ها با توجه به سهمیه معین هر نانوائی پایین خواهد آمد و به این ترتیب این مسئله باعث کاهش دستمزد فعلی کارگران خباز خواهد شد.
بر اساس این گزارش کارگران خباز سنندج پس از طرح افزایش ١٠ گرم به وزن چانه های خمیر و افزایش ۴٠ ریال قیمت هر قرص نان، با جمع آوری طوماری که به امضا کارگران حدود ۴٠٠ نانوایی رسیده بود با مراجعه به فرمانداری سنندج خواهان حل مسئله افت دستمزدهای خود شدند. اما فرمانداری این شهر تا کنون به خواست کارگران توجهی نکرده است. به همین دلیل این کارگران طی جلسان مختلف خود با مسئولین فرمانداری اعلام کرده بودند چنانچه تا پایان روز یکشنبه سوم آبانماه به خواستهای آنان رسیدگی نشود دست به اعتصاب خواهند زد و از آنجا که فرمانداری سنندج تا لحظه مخابره این خبر به خواست این کارگران توجهی نکرده است آنان امروز بار دیگر با برگزاری یک مجمع عمومی تصمیم گرفتند از ساعت ٦ تا ٩ صبح فردا چهارم آبانماه ماه، بمدت سه ساعت دست از کار بکشند. دستمزدهای کنونی کارگران خباز و کارگران سایر بخشهای تولیدی و صنعتی تحمیل فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری است و تحمیل دستمزد کمتر بر کارگران چیزی جز بیانگر عزم سرمایه داری ایران برای کسب سودهای نجومی تر و تحمیل گرسنگی مطلق روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری نیست و باید در مقابل آن ایستاد و در صفی متحد خواهان افزایش دستمزدها شد.
کارگران خباز سنندج پیشتاز چنین حرکتی هستند و ما کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران متحد و یکپارچه در کنار کارگران خباز سنندج خواهیم ایستاد و با تمام امکانات مان برای موفقیت مبارزه و اعتصاب آنان خواهیم کوشید.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد مبارزه کارگران خباز سنندج

اتحادیه آزاد کارگران ایران سوم آبانماه ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795