افق روشن
www.ofros.com

تعویق سه ماه دستمزد و زخمی شدن ١٣ کارگر پروفیل ساوه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     دوشنبه ٢۴ بهمن ماه ١٣٩٠

١٣ کارگر کارخانه پروفیل ساوه در تصادف مینی بوس

زخمی شدند، کارگران این کارخانه سه ماه دستمزد معوقه دارند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مینی بوس حامل سیزده کارگر کارخانه پروفیل ساوه صبح امروز هنگام بردن کارگران بر سر کار واژگون شد و هر سیزده کارگر زخمی شدند. در میان کارگران زخمی برخی از آنان دچار شکستگی هایی نیز در نقاط مختلف بدن شده اند.
به گفته کارگران این کارخانه، سرویسهای تردد کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا تماما فرسوده هستند و کارگران بارها عدم ایمنی این خودروها را به کارفرما گزارش و تذکر داده اند.
از بیش از یکماه گذشته کارخانه پروفیل ساوه دچار اخلال در تولید شده است بطوریکه بارها دو شیفت ١٢ ساعته خود را به یک شیفت هشت ساعته تقلیل داده و گاها نیز در طول این مدت چند روزی تعطیل شده است. کارگران این کارخانه و کارخانه نورد لوله صفا که حدود ٢۵٠٠ نفر هستند سه ماه دستمزد معوقه دارند. کارفرما به کارگران اعلام کرده است وضعیت از این هم بدتر خواهد شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ بهمن ماه ١٣٩٠