افق روشن
www.ofros.com

کاوه محمدی کارگر ساختمانی در سنندج بر اثر سقوط از جان باخت

اتحادیه آزاد کارگران                                                                               پنجشنبه ١٦مهر ۱٣٨٨

کاوه محمدی کارگر ساختمانی در محله شهرک مبارک آباد سنندج دیروز پانزدهم مهر ماه ٨٨ بر اثر سقوط از طبقه ششم ساختمان در حال احداث جان باخت. این حاثه جانگداز زمانی روی داد که کاوه از طبقه ششم ساختمان در حال کشیدن تیرچه بوسیله طناب بود که بر اثر پاره شدن طناب و بهم خوردن تعادلش از طبقه ششم سقوط کرد و در دم جان باخت.
کار ساختمانی در ایران بدلیل عدم بکار گیری وسائل ایمنی در آن از سوی کارفرمایان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر کارگران در حین کار است و علیرغم آمار بالای فوت ناشی از سوانح کاری در رشته کار ساحتمانی هیچ گونه اقدامی از سوی نهادهای مسئول در زمینه بالابردن ایمنی کار در ساختمان و نظارت بر آن انجام نمیگیرد و هر روزه در جای جای کشور، کار در ساختمان در حال قربانی گرفتن از کارگران است. کارگران ساختمانی در ایران از شمول قوانین کار خارج هستند و میلیونها کارگر در این رشته بدون حق برخورداری از بیمه و سایر حقوق اجتماعی مشغول بکارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تسلیت فوت جانگاز کاوه محمدی به خانواده ایشان و ابراز همدردی عمیق با آنان، سیستم موجود را بدلیل تحمیل بی حقوقی مطلق بر میلیونها کارگر ساختمانی و عدم نظارت بر ایمنی کار در ساختمانهای در حال احداث، عامل مرگ کاوه و هزاران کارگر دیگری میداند که سالیانه دچار حوادث دلخراش در محیط کار میشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- شانزدهم مهر ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com