افق روشن
www.ofros.com

فواد شمس پس از تحمل بیش از ٣ ماه حبس آزاد شد

خبر دریافتی                                                                                                     سه شنبه ١٨ اسفند ۱٣٨٨

فواد شمس دانشجوی دانشگاه تهران، فعال دانشجویی چپ گرا و روزنامه نگار که در روز ١١ آذرماه بازداشت شده بود سه شنبه ١٨ اسفند با قرار وثیقه آزاد شد.