افق روشن
www.ofros.com

منصور اسالو تحت فشارهای روحی و شرایط غیر انسانی


فعالین حقوق بشر- هرانا                                                                                 پنجشنبه ١٢ فروردین ١٣٨٩


منصور اسالو تحت فشارهای روحی و شرایط غیر انسانی قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار دارد و تحت فشارها و تهدیدات کرمان و فرجی می باشد.
زندانی سیاسی منصور اسالورئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط غیر انسانی و درکنار زندانیان عادی و خطرناک در بند ۵ معروف به بند متادون بسر می برد. این مسئله باعث شده است که جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد.آقای اسالو در بند ۴ و هنگامی که در کنار زندانیان سیاسی بود به تحریک کرمانی ، فرجی و محمود مغنیان چند باربا چاقو به وی حمله ورشدند که با هوشیاری او و با حمایت به موقع زندانیان سیاسی این حملات ناکام ماند.به نظر می آید که کرمانی و فرجی برای رسیدن به هدف پلید خودشان او را به بند ۵ منتقل کرده اند تا او را تحت فشارهای روحی قرار دهند و از طرفی طرحی مشابه بر علیه این فعال شناخته شده کارگری به اجرا در آورند.
آقای اسالو همچنین از چند روز گذشته ناراحتیهای جسمی اش شدت بخشیده است و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد. ولی تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است.او از ناراحتی قلبی و کمردرد رنج می برد.از طرفی دیگر تا به حال پزشک قانونی بیش از ٣ بار تایید کتبی و تاکید کرده است که او قادر به تحمل حبس نیست و می بایست آزاد شود.ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده وی می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
آقای اسالو روز ٢٣ اسفند بطور ناگهانی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای روحی در آنجا بسر می برد. در طی ماههای اخیر بارها آقای اسالو را بدون دلیل به سلولهای انفرادی بند ١ و بند ۵ منتقل کردند و او را تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده اند. فشارها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده این زندانیان سیاسی است صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند ۴ به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به جان آقای منصور اسالو که تا به حال چند بار در زندان مورد سوء قصد قرار گرفته است هشدار می دهد و تمامی این اعمال حاکی از نیات پلید آنها برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی می باشد. لذا از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری جهان می خواهد برای نجات جات این فعال کارگری اقدامات عملی و فوری را انجام دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

١٢ فروردین ١٣٨٩ برابر با ٠١ آپریل ٢٠١٠

منصور اسانلو همچنان تحت فشارهای روحی و جسمی

خبرگزاری هرانا - منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه که بیش از سه سال است در زندان به سر می برد،از سوی مسولان زندان گوهردشت کرج تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی،از چند روز گذشته این فعال حقوق بشر ناراحتیهای جسمی اش شدت بخشیده است و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد. ولی تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین اسانلو از ناراحتی قلبی و کمردرد رنج می برد.از طرفی دیگر تا به حال پزشک قانونی بیش از ٣ بار تایید کتبی و تاکید کرده است که او قادر به تحمل حبس نیست و باید آزاد شود اما بازجوی وزارت اطلاعات از آزادی و دادن استعلاجی به وی خوداری کرده است.
بر اساس این گزارش، رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار دارد و تحت فشارها و تهدیدات قرار دارد و در بندی موسوم به نام "متادون" نگهداری می شود..
این مسئله باعث شده است که جان او را در معرض خطر جدی قرار دهدبه طوری که توسط زندانیان چند باربا چاقو به وی حمله ورشدند که با هوشیاری او و با حمایت به موقع زندانیان سیاسی این حملات ناکام ماند.

خبرگزاری هرانا - پنجشنبه ١٢ فروردین ١٣٨٩