افق روشن
www.ofros.com

انتقال زندانی سیاسی منصور اسالو به سلولهای انفرادی سگدونی

فعالین حقوق بشر                                                                                          چهارشنبه ٢١ بهمن ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به سلولهای انفرادی بند ١معروف به سگدونی انتقال داده شد.
روز سه شنبه ٢٠ بهمن ماه زندانیان سیاسی منصور اسالو و افشین بایمانی به حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج فراخوانده شدند و برای مدتی طولانی مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند. آنها توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان مورد تهدید و تحت فشار قرار داشتند. پس از تهدیدات برای فشار بیشتر به آنها اعلام شد که به سلولهای انفرادی سالن ٢ معروف به سگدونی بند ١ زندان گوهردشت کرج منتقل خواهند شد.
زندانی سیاسی منصور اسالو بعد از ظهر امروز به سلولهای انفرادی سگدونی منتقل شد.شرایط سلولهای انفرادی این سالن قرون وسطائی است و زندانیان تحت شکنجه های جسمی قرار می گیرندو از داشتن هرگونه ارتباط با خانواده های خود محروم می شوند. زندانیان سیاسی و سایر زندانیان از محدودیتهای غیر انسانی مانند استفاده از سرویس بهداشتی، قطع کامل دارو و درمان ، حداقل جیره غذایی، نداشتن پوشش برای استراحت می باشند.
شرایط قرون وسطائی حاکم بر سلولهای انفرادی این سالن تا به حال منجر به اعتراضات گسترده زندانیان علیه زندانبانان شده است و ٣ بار به تصرف کامل زندانیان در آمده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال این فعال شناخته شده کارگری به سلولها انفرادی و قرار دادن او در شرایط قرون وسطائی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشار و اذیت و آزار علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

٢٠ بهمن ١٣٨٨