افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب رانندگان شرکت واحد در اعتراض

به اصلاحیه ساعت کاری و ادامه بازداشت منصور اسالو


فعالین حقوق بشر                                                                                              پنجشنبه ٢٠ خرداد ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران" صبح امروز رانندگان تند رو (بی .آر .تی) خط ١ در اعتراض به اصلاحیه ساعت کاری دست به اعتصاب زدند.
روز چهارشنبه ١٩ خرداد ماه رانندگان تندرو معروف به (بی.آر. تی) خط 1 ساعت ٠۵:٠٠ صبح با امتناع از بیرون بردن اتوبوسها دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در توقفگاه آزادی که اتوبوسهای بی. آر .تی خط 1 در آن پارگ بودند صورت گرفت. آنها در اعتراض به اصلاحیه ساعت کاری دست به اعتصاب زدند. مدیر عامل شرکت که با اعتصاب گسترده رانندگان مواجه شده بود هنوز ٢٠ دقیقه ای از اعتصاب رانندگان تندرو شرکت اتوبوس رانی تهران نگذشته بود که به آنها اعلام شد اصلاحیۀ ساعت کارمنتفی شده است و از رانندگان خواسته شد با همان ساعت کار قبلی به کار خود ادامه دهند.
رانندگان وقتی که مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم پور که با نام مستعار حسین بیژنی را وادار کرده بودند که به خواسته هایشان تن دهد.
هنگام خروج از توقفگاه یک صدا فریاد آزادی منصور اسالو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد را سر دادندو خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.
هنگام خروج رانندگان از توقفگاه و سر دادن شعار آزادی منصور اسالو مسئول حراست بی.آر. تی با دوربین از رانندگان فیلم برداری می کرد.
گزارشها حاکی از آن است که در طی ساعتهای گذشته تنشهایی بین رانندگان و مسئول خط ١ وجود داشته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران

چهارشنبه ١٩ خرداد ١٣٨٩ برابر با ٩ ژوئن ٢٠١٠