افق روشن
www.ofros.com

غلامرضا غلامحسینی فعال سندیکایی

در سلولهای انفرادی تحت شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات


فعالین حقوق بشر                                                                                                      شنبه ١٣ آذر ١٣٨٩


فعال سندیکایی در سلولهای انفرادی تحت شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه غلامرضا غلامحسینی در سلولهای انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین قرار دارد. صدای ضرب وشتم و فریادهای آقای غلامحسینی در طی شبانه روز در بند توسط سایر زندانیان شنیده می شود.
از طرفی دیگر از زمان ربودن آقای غلامحسینی تاکنون خانواده وی از وضعیت وشرایط او بی خبر هستند. مراجعات خانواده آقای غلامحسنی به دادگاه انقلاب،دادستانی کرج و اداره اطلاعات با این پاسخ مواجه هستند که بازجویی او هنوز تمام نشده است. اداره اطلاعات کرج از بازپس دادن مدارک شناسایی اعضای خانواده،دفترچه بانک که به آن نیاز مبرم برای برداشت پول جهت امرار معاش خود دارند خوداری می کند.
یکی از شیوه های جدید و غیر انسانی وزارت اطلاعات که اخیرا علیه اکثر فعالین سندیکایی بکار می برد ضبط مدارک شناسایی اعضای خانواده ، کارت و دفترچه بانکی و همچنین دستور مصدود کردن حساب بانکی آنها را صادر می کنند تا خانواده های فعالین سندیکایی نتوانند از حساب بانکی خود پول برداشت کند و به لحاض معیشتی تحت فشار قرار گیرند.
فعال سندیکایی توسط سر بازجو محبی و بازجوی دیگری بنام رضا عرفانی تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار دارد. محبی از مسئولین رده اول اداره اطلاعات کرج می باشد و از سربازجویان بند سپاه در زندان گوهردشت کرج است. این فرد دستور دستگیری ، شرکت در بازجویی و شکنجۀ فعالین دانشجویی،زنان،سیاسی،کارگری ،وبلاگ نویسان، دارویش و سرکوب مردم در کرج را به عهده دارد و از جنایتکاران علیه بشریت در کرج است.
فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی ۴۴ ساله درروز ١٢ آبان ماه در یکی از خیابانهای کرج ربوده شد و به بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید. او در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده کارکنان شرکت واحد تهران در سال ٨۴ دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به ۴ سال از کار تعلیق شد. آقای غلامحسینی حدودا ٨ ماه پیش پس از صدور حکم بازگشت به کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی ٢ مردادماه مجددا به بهانه های واهی از کار تعلیق شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن،شکنجه و ایجاد محدودیتهای مالی برای خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان جهانی کار و تمامی سندیکاههای کارگری جهان خواستار مداخله برای آزادی بی قید و شرط فعالین سندیکایی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

جمعه دوازدهم آذر ١٣٨٩