افق روشن
www.ofros.com

تعلیق از کار یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه


فعالین حقوق بشر                                                                                           یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،یکی دیگر از کارکنان اتوبوس رانی تهران و حومه توسط کمیته انظباطی تعلیق از کار شد.کارکنانی که از کار تعلیق میشوند از حقوق و مزایا محروم می شوند.
آقای ناصر محرم زاده ازکارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که دارای ۱۱ سال سابقه کار و در منطقۀ ۵ تهران شاغل می باشد. روز ۲۳ فروردین ماه تعلیق از کار شد.
او بصورت شفاهی به کمیته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تهران احظار شد.اما آقای محرم زاده بدلیل اینکه احظار بصورت کتبی و رسمی نبود و همچنین نامشخص بودن علت احظار از حضور در کمیته انظباطی خوداری کرد. او در اعتراض به عدم رعایت قوانین کار و آیین نامه های داخلی شرکت واحد از حضور در این کمیته خوداری کرد کمیته انظباطی در یک اقدامی غیر معمول وخودسرانه در جا او را از کار تعلیق کرد.
هنگامی که آقای محرم زاده نسبت به تعلیق ظالمانه خود اعتراض کرد به او گفته شد شما می توانید مرخصی بدون حقوق بگیرید تا نسبت به اعتراض شما رسیدگی شود. آقای ناصر محرم زاده یکی از فعالین سندیکایی است که در جریان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران در سال ۱۳۸۴ به مدت یک سال از کار تعلیق شده بود و در طی این مدت از داشتن حقوق و مزایا محروم بود. او با شکایت به اداره کار و پیگیری حقوقی، کارفرما را موظف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه خود کرد.
هنگامی که آقای محرم زاده به کار بازگشت برای تحت فشار قرار دادن او،او را به منطقه ۵ تهران منتقل کردند که با منزلش فاصله زیادی دارد و برای تردد زمان زیادی نیاز دارد تا از این طریق او را وادار به اخراج کنند.
کمیته انظباطی یکی از ابزارهای سرکوب علیه کارگران در محیط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعلیق تعدادی از کارگران نموده است که از جملۀ آنها آقای عبدالله حسینی و خانم فرحناز شیری می باشند.
در حال حاضر منصور اسالو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای کارگری شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان بسر می برند.