افق روشن
www.ofros.com

آبرود شمال و نقش گستر: مطالبات معوقه و اخراج کارگران


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                            چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٩٠

آبرود شمال
این شرکت در جاده رشت - تهران در منطقه سراوان نزدیک پلیس راه قرار دارد. در این شرکت در حال حاضر ١۵٠ کارگر مشغول کارند. شرکت وابسته به بخش خصوصی است و مالکان آن علی رهبر و فریدون کریمی هستند. این شرکت دارای کارگاه در رشت و چمخاله و حسن رود است. کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان هر سه ماه تمدید می شود. کارگران هنوز دستمزد ٢ ماه پایان سال ١٣٨٩ و دو ماه اول سال ١٣٩٠ را دریافت نکرده اند. چندین سال است که به کارگران عیدی و پاداش آخر سال پرداخت نمی شود. بر همین اساس کارگران نسبت به تعویق مطالبات شان اعتراض کردند که حدود ١۵ نفر از آنان در پایان سال ١٣٨٩ اخراج شدند. شرکت دارای سرویس ایاب و ذهاب است و نهار برای کارگران بیشتر از بیرون تهیه و به کارگران داده می شود. دستمزد کارگران طبق مصوبه وزارت کار پرداخت می شود.

نقش گستر
این شرکت وابسته به بخش خصوصی است و مالکان آن همان مالکان آبرود شمال یعنی افراد ضدکارگر به نام های علی رهبر و فریدون کریمی هستند. این شرکت پروژه ای در راه سازی و آسفالت کاری جاده فعالیت می کند و کارگاه آن در شهر صنعتی رشت است. در این شرکت که در سال گذشته حدود ٧٠ نفر کارگر مشغول به کار بودند با اخراج های مداوم در حال حاضر ٣٠ کارگر مشغول به کارند. کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان سه ماهه است. کارگران هنوز دستمزد ماه های بهمن و اسفند ١٣٨٩ و دو ماه فروردین و اردیبهشت ١٣٩٠ را دریافت نکرده اند. همچنین پاداش آخر سال و عیدی ١٣٨٩ به آن ها پرداخت نشده است که این مساله در سال های گذشته هم تکرار شده است. با کوچک ترین اعتراضی در این دو شرکت کارگران اخراج می شوند. نمونه این اخراج ٧ کارگر دیگر از این شرکت در فروردین امسال است. شرکت دارای و سیله ایاب و ذهاب است و نهار کارگران بیشتر از بیرون تامین می شود. هیچیک از دو شرکت آبرود شمال و نقش گستر دارای تشکل کارگری نیستند.
خواست های مشترک کارگران این دو شرکت (آبرود شمال و نقش گستر ) عبارتست از :
١) پرداخت تمام ۴ ماه دستمزد عقب افتاده به اضافه پاداش آخر سال و عیدی پرداخت نشده سال ١٣٨٩ و سال های گذشته
٢) تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم
٣) بالا بردن سطح دستمزد های دریافتی به گونه ای که حداقل جوابگوی هزینه های جاری زندگی شود

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری