افق روشن
www.ofros.com

دو خبر از گیلان: مقاومت وبازگشت ۵ کارگر

سبز زیور و مطالبات معوقه کارگران نقش گستر و آبرود شمال


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                              شنبه ۴ اردیبهشت ١٣٨٩


مقاومت وبازگشت ۵ کارگر راننده در شرکت سبز زیور

همان طور که در گزارش های قبلی گفتیم ٧ کارگر راننده در شرکت خدماتی نظافتی سبز زیور دست به اعتراض زدند که منجر به اخراج آن ها در ماههای بهمن و اسفند سال ٨٨ شد. علت اعتراض این رانندگان پرداخت نشدن اضافه کاری آنها توسط شرکت سبز زیور بود. شرکت سبز زیور از طریق زد و بند با اعضای شورای شهر ضدکارگر رشت توانست کارگران رفتگر منطقه یک گلسار راپس از تسویه با شرکت یاقوت سرخ گیل در سه ماه آخر سال ٨٨ وارد شرکت خود کند. شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضد کارگر به نام جمشیدی اهل کرج است. جمشیدی درحالی که کارگران با توجه به حجم اضافه کاری، هر ماه ٢٠٠ هزار تومان اضافه کار طلبکار بودند، از پرداخت مبلغ فوق سرباز زد و کارگران اعتراضی یعنی ٧ راننده را از شرکت اخراج کرد. این اخراج مورد حمایت مسئول شهرداری منطقه یک گلسار صفر نژاد ضد کارگر قرار گرفت که با الفاظ رکیک به تهدید دیگر کارگران اعتراضی پرداخت. از اوایل سال جاری ۵ نفر از کارگران راننده با دادن تعهد بر سر کار بازگشتند و دوباره در شرکت سبز زیور مشغول به کار شدند و هنوز تکلیف دو راننده دیگر مشخص نیست. کارگران پس از خواندن اخبار داخل شرکت که از طریق فعالان ضدسرمایه داری در سایت کمیته هماهنگی درج شده بود و انعکاس آن در ماهواره ها علیرغم این که هنوز مطالباتشان یعنی سه ماه اضافه کاری خود جمعاً ٦٠٠ هزار تومان نگرفته اند اما از انعکاس این اخبار خوشحال بودند و بارقه های امید و مقاومت در چهره شان مشخص بود. کارگران می گویند قرارداد ما ماهیانه است ما از محتوای قرارداد چیزی نمی دانیم زیرا به ما اجازه نمی دهند قرارداد را بخوانیم، فقط محل امضا را به ما نشان می دهند که ما امضا کنیم. این هم از عدالت سرمایه داری اسلامی.

---------------------

مطالبات معوقه کارگران در شرکت نقش گستر و آبرود شمال

شرکت آبرود شمال وابسته به بخش خصوصی است و مالک و کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام علی رهبر است . محل کارگاه استیجاری این شرکت پروژه ای حدود ١۵ کیلومتری جاده رشت تهران در کنار پایانه ماشین های سنگین رشت قراردارد.
این شرکت در زمینه عمران ، راهسازی ، پل سازی و مانند آن ها فعالیت می کند.
این شرکت و شرکت نقش گستر که کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام کریمی است،
در یک زمینه ( کارهای عمرانی ) کار می کنند و جمعا" در این شرکت ٣١٠ کارگر و پرسنل اداری فعالیت می کنند.
شرکت آبرود دارای سرویس ایاب و ذهاب است. گاهی ناهار کارگران از بیرون آورده و گاهی در آشپز خانه کارگاه تهیه می شود.
دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود و همگی قرار داد موقت هستند.
قابل ذکر است که کارگران عیدی و سنوات و پاداش سال ٨٨ را طلبکار هستند، یعنی هریک از کارگران به طور متوسط حدود ٦٠٠ هزار تومان طلبکارند.
در حالی که در پایان سال ٨٨ از کارگران امضاء گرفته اند که تمام مطالباتشان پرداخت شده است.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

اردیبهشت١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری