افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به تظاهرات کارگری در میدان گوستاو آدولف توری گوتنبرگ


گروه کارگری حمایت...                                                                                      چهارشنبه ١٦ اسفند ۱۳۹۱

فراخوان به تظاهرات کارگری در میدان گوستاو آدولف توری گوتنبرگ

از فراخوان اعتراضی کارگران به کمون پارتیله، و خواست آنان برای بازگشت ایرج يکه‌روستا ( محمد کشاورز) و آتبین کیان (بهمن البرزی) به کار حمایت کنید. آنان بدلیل رشد مبارزه مستقل کارگری و ارسال طومار و نامه‌های عتراضی به سیاستمداران و بیرون راندن رئیس سابق محل کار، محکوم به محرومیت موقت شغلی گشته‌اند. اقدام کمون پارتیله ناشی از وحشت آنان از رشد حرکت مستقل کارگری چند ساله اخیر است. کارگران مبارزه خود از محیط کار را به میدان شهر کشانده‌اند تا سرکوب سیستماتیک کارفرما را عقب برانند. آنان را تنها نگذارید.
کانون نشر انترناسیونالیستی
مکان تجمع: گوستاو آدولف توری گوتنبرگ
زمان تجمع: شنبه ٩ مارس ١٦:٠٠-٠٠: ١۵
لینک صفحه گروه حمایت از ایرج و آتبین که به ابتکار تعدادی از پرسنل بخش‌ خدمات حمایتی گوتنبرگ براه افتاده است.
http://www.facebook.com/pages/St%C3%B6d-personalens-kamp-mot-f%C3%B6rtryck-i-Partille-Kommun/150114051815471
لینک دعوت به تظاهرات در فیس بوک
http://www.facebook.com/events/589796301048892

کانون نشر و مطالعات انترناسیونالیستی

********************

به اقدام ضد کارگری سیاستمداران و رئیس شهرداری پارتیله در سوئد اعتراض کنید

شهرداری پارتیله سوئد با اقدامی غیر قانونی برعلیه پرسنل بخش خدمات و حمایت ازاشخاص با معلولیت های خاص (LSS) دست به سرکوب مبارزه مستقل کارگران زد در روز 25 فوریه رئیس پرسنل شهرداری پارتیله و مدیر بخش خدمات و حمایت معلولین در مجتمع مسکونی اشخاص با معلولیت های خاص حاضر شده و آتبین کیان نماینده کارگران و ایرج یکه روستا مربی روش های تعلیمی حمایت از معلولیت های خاص را از کار اخراج کرد. این اقدام در پی دوره طولانی اعتراضات کارگران و پرسنل بخش خدمات و درمان و ارسال طومارها و نامه های اعتراضی به مجلس و مسئولین محلی صورت گرفت. اتبین کیان, نماینده کارگران در نامه اعتراضی اخیر خود به روش های سرکوبگران رئیس و مدیران کمون پارتیله و نادیده گرفتن قوانین و حقوق پایه ای پرسنل اعتراض کرده بود. این اعتراض, ادامه سنتی غیر متداول در سوئد, یعنی ارسال طومار کارگری به مسئولین و سیاستمداران صورت گرفته بود. طی سالهای گذشته, نامه ها و طومارهای جمعی متعددی ازمجتمع های مختل بخش خدمات حمایتی به مدیران و سیاستمداران شهرداری پاریتله ارسال میگشت. این امر نشانه اتحاد مستحکم کارگران و پرسنل محیط های مختلف کار و اقدامات مستقیم آنان, بر علیه کارفرمایان بود. نامه اعتراضی اخیر از طرف یک مجتمع حمایت از اشخاص با معلولیت های خاص ارسال گردیده بود. آتبین کیان در این نامه اعتراضی به بازگشت غیرمستقیم رئیس سابق مجتمع و مقامات و پست های جدید وی به شدت اعتراض کرده و آنرا نشانه فساد اداری قلمداد کرده بود. چرا که رئیس مزبور دو سال پیش بدلیل اعتراضات جمعی و مبارزات متحدانه پرسنل این بخش ناچار به ترک پست خود شده بود.
ایرج یکه روستا بعنوان مربی و مشارور روش های کاری با اشخاص دارای معلولیت های, وظیفه آموزش و راهنمای پرسنل این بخش در شهر را بعهده داشت. وی بدون هیچگونه دلیل روشنی و باوجود نبود نام او در زیر نامه اعتراضی از کار محروم گردید. علیت این امر , توسط مسئولین دخالت وی در طومار نویسی ها و اعتراضات بخش های مختلف بیان گردیده است. بعد از این اقدام موجی از خشم و اعتراض بخش خدمات و درمان کمون پارتیله را دربر گرفت. کارگران با جمع آوری امضا و مراجعه به دفتر اتحادیه کارگری خواستار محکومیت اقدام غیر قانونی شهرداری پارتیله شده اند. آنان در نامه اعتراضی خود نوشته اند که ایرج یکه روستا و آتبین کیان نقش بسزایی در پیشرت روش های کاری با افراد دارای معلولیتهای خاص داشته اند و آنان باید بلافاصله با محل کار خود باز گردند. همزمان کارگران و پرسنل بخش خدمات و درمان در گوتنبرگ دست به ایجاد صفحه ای در فیس بوک برای سازماندهی یک اعتراض جمعی زده اند. جنبش اعتراضی مستقل کارگران در حال گسترش است و فشار بر مسئولان شهری افزایش می یابد. گروه حمایت از ایرج و اتبین همه گروههای مبارز و مترقی و نهادهای کارگری در اروپا را فرا میخواند تا با ارسال پیام های اعتراضی به مجلس محلی و شهراداری پارتیله از مبارزات مستقل کارگران سوئد حمایت کنند. ارسال پیام های شما به اتحادیه کارمندان و کارگران سوئد که مسئول دفاع از موقعیت شغلی ایرج و آتبین هستند در اقدام موثر این اتحادیه ها تاثیرخواهد گذاشت. ایرج و آتبین که دو تن از فعالین شناخته شده جنبش اعتراضی پرسنل و کارگران بخش خدمات و حمایتی شهر یاد شده هستند, تنها بدلیل بیان نظرات خود دچار محرومیت شغلی گشته اند. این اقدام برخلاف قانون اساسی سوئد و حق ازادی بیان در محیط کار است و باید مورد اعتراض وسیع قرار گیرد.
با مراجه به صفحه فیس بود تحت عنوان زیر از اخبار لحظه به لحظه جنبش اعتراضی کارگران باخبر شده و با آن اعلام همبستگی کنید.
Stöd personlens kamp mot förtryck i Partille
برای تماس با روابط عمومی گروه حمایت از ایرج و آتبین میتوانید با افراد زیر تماس بگیرید.
Linda Kreuzinger, tel 0760-700724, linda.kreuzinger@gmail.com,
Catherine Holt, tel 0768-016816, cathholt@gmail.com
در صورت تماس تلفنی با زبانهای انگلیسی, سوئدی , آلمانی و فرانسوی صحبت کنید. در صورت تمایل به گفتگو بزبان فارسی لطفا پیشتر اطلاع دهید تا وقت مشخصی به شما اختصاص یابد

گروه کارگری حمایت از ایرج و آتبین درسوئد

Partille kommun riskerar funktionshindrades hälsa, bryter mot lagar och tystar personal!
Den 25 februari stängdes arbetsplatsombudet Atbin Kyan av från sitt arbete på ett kommunalt LSS-boende i Partille kommun. Denna avstängning strider mot gällande lagar och avtal, i synnerhet mot lagen om meddelarfrihet. Anledningen till avstängningen angavs vara att Atbin Kyan i sin egenskap av arbetsplatsombud skrev ett brev där han kritiserade Partille kommuns chefspolicy.
Atbin redogjorde för problematik som omsorgsförvaltningen skapat genom sina orimliga stödinsatser för en avgången chef. Den avgångna chefen har bland annat fått nya uppdrag som kopplar henne till hennes tidigare verksamhet, vilket skapar uppenbara problem och orosmoment hos personalgruppen, och i förlängningen hos de boende. Vidare menade arbetsplatsombudsmannen att det sätt som cheferna håller varandra om ryggen på, skapar väldiga arbetsmiljöproblem. Han illustrerade sedan i detta brev på flera konkreta sätt vad han kallar korruption och svågerpolitik. Brevet var skrivet i syfte att lyfta fram en åsikt, en åsikt som vem som helst kan ha om vilken förvaltning som helst.
Även LSS-boendets pedagogiska vägledare, Iraj Yekerusta, har stängts av från jobbet i en vecka då han uttryckte sitt stöd för brevets innehåll. Denna pedagog har jobbat för flera verksamheter och har en roll som innebär att ge personalen stöd i det pedagogiska arbetssättet gällande personer med autism. Pedagogen strukturerar verksamheten och handleder personalen på ett sätt som får individerna med autism att vara delaktiga i aktiviteterna i sina dagliga liv. Att en pedagog, vars uppgift är att se till de boendes bästa, uttrycker stöd för åsikter i ett brev, och på grund av detta blir avstängd, är inget mindre än en skandal.
I och med sitt brutala och olagliga agerande bevisade cheferna inom Partille kommun att brevets innehåll stämmer: de är korrupta!
Att arbetsombudsmannen och pedagogen nu blivit avstängda med omedelbar verkan - trots att pedagogens namn inte ens står med i brevet - är en skrämseltaktik för att få tyst på alla kritiska röster som höjts mot ledningen. Detta visar nu, mer än någonsin, att Partille kommun som arbetsgivare fullständigt ignorerar inte bara samhällets värdegrunder om demokrati och yttrandefrihet, utan också utsatta människors livskvalitet.
Dessa avstängningar är ett allvarligt brott mot yttrandefriheten och skapar en väldigt otrygg situation för de anställda. Vem får gå härnäst?
En majoritet av personalen på Mellbygården har uttryckt sitt stöd till Atbin Kyan och Iraj Yekerusta, och kräver nu att avstängningen skall avbrytas omedelbart. Vi kräver även att Partille kommun ger den avstängda personalen en formell och offentlig ursäkt. Vi låter oss inte skrämmas.

/ Stödgruppen för Iraj och Atbin
Kontakt: Linda Kreuzinger, tel 0760-700724, linda.kreuzinger@gmail.com,
Catherine Holt, tel 0768-016816, cathholt@gmail.com