افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه اعتصاب کردند

خبرگزاری هرانا                                                                             چهارشنبه ١٨ شهریور ۱٣٨٨

صبح روز جاری چهارشنبه مورخ ١٨ شهریور صدها تن از کارگران کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند . به گزاری واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، کارگران معترض خواستار منظم شدن پرداخت حقوق و پاسخ گویی مدیران این شرکت درباره کاهش اضافه کاری، کاهش دست مزد دریافتی، اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عدم اجرای طرح ضریب ریالی بودند.

کارگران که با همراهی اعضای سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت هفت تپه از ساعات ابتدایی کار شرکت دست به تجمع روبروی درب دفتر مدیریت کارخانه زده بودند به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مدیران، این تجمع را تا پایان ساعت کاری امروز ادامه دادند.