افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب سه روزه ی نی برهای نیشکر هفت تپه

وبلاگ سندیکای هفت تپه - اتحادیه آزاد کارگران                                                  شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨


پایان اعتصاب نی برها

درپی موافقت مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه باپرداخت مطالبات آنها،اعتصاب کارگران نی برپایان یافت.وامروزپنجشنبه به سرکارهای خودبازگشتند.لازم بذکراست که این کارگران فصلی بوده و در سال ۵ تا ٦ ماه درهفت تپه مشغول بکارند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

پنجشنبه بیست و یکم آبان ١٣٨٨
________________

اعتصاب کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه وارد سومین روز خود شد

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه که از روز دوشنبه ١٨ آبانماه شروع شده است، همچنان ادامه دارد.
این کارگران که بطور فصلی در شرکت نیشکر هفت تپه مشغول بکار هستند دو روز پس از شروع کارشان(١٦ آبان) در پی بی توجهی مدیریت نیشکر هفت تپه به خواستهای خود از ساعت یازده صبح روز دوشنبه ١٨ آبانماه دست از کار کشیدند.
بنا بر این گزارش هزار کارگر نی بر شرکت نیشکر هفت تپه خواهان افزایش دستمزدها و مزایای خود و همچنین دریافت پاداش سالیانه هستند و این خواستها را توسط نماینده هایشان به مدیریت نیشکر هفت تپه منتقل کرده اند اما مدیریت شرکت علیرغم تداوم اعتصاب کارگران تاکنون هیچ پاسخی به آنان نداده است.
در این اعتصاب تمامی کارگران بومی و غیر بومی نی بر بطور متحدانه ای شرکت دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٠ آبانماه ١٣٨٨