افق روشن
www.ofros.com

بحران در كارخانه‌های ذوب‌آهن كشور

خبرگزاری کار ایران                                                                                         سه شنبه ٢٧ بهمن ۱٣٨٨

تصور كنید كه حقوق كارگری ٢۶٣ هزار تومان یعنی یك سوم خط فقر باشد و ۵ ماه هم دریافت نكند، ببینید خانواده این كارگر بخت برگشته در چه شرایطی به سر می‌برد.
ایلنا: نماینده فلاورجان با اعلام اینكه در حال حاضر دستمزد كارگران تاسف آوراست‌گفت: اگرچه می پذیریم ٢۶٣ هزار تومان هرگز نمی‌تواند یك زندگی متوسط رو به پایین را تامین كند اما این واقعیت تاسف آور نیز وجود دارد كه كارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالا به‌كارگران را ندارند.
سید ناصرموسوی لارگانی درگفت‌وگو با ایلنا بااعلام اینكه حداقل دستمزدكارگران‌كه یك زندگی آبرومندانه را اداره كند بالای ۴٠٠ هزار تومان است،گفت: شكلی نیست كه یك دستمزد عادلانه باید به اندازه‌ای باشد كه شرایط موجود اقتصادی كشور را تایمن كندو دستمزد فعلی كارگران هرگز چنین نیست. وی با یادآوری‌ اینكه دستمزد بر مبنای تورم افزایش می یابد،گفت: اگرچه این بند قانونی نحوه افزایش دستمزدكارگران را مشخص‌كرده اما آنچیری كه به عنوان درصد تورم از سوی مراجع قانونی اعلام می شود هرگز با واقعیت ها همخوانی ندارد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارات تاسف از اینكه بسیاری از شركت های پیمانكارتامین نیروی انسانی به مصوبه شورای عالی كار در مورد حداقل دستمزد بی توجه هستند،گفت: در این شرایط به اقتصادی بسیاری از پیمانكاران حداقل ها را نیز به كارگرانی نمی پردازند و از این بابت كیسه بزرگی برای خودشان دوخته‌اند . وی بااعلام اینكه در شرایط فعلی بسیاری از كار خانجات بین یك ماه تا یك سال دستمزدكارگران را پرداخت نكرده اند گفت: تصور كنید كه حقوق كارگری 263 هزار تومان یعنی یك سوم خط فقر باشد و ۵ ماه هم دریافت نكند، ببینید خانواده این كارگر بخت برگشته در چه شرایطی به سر می‌برد.
موسوی لارگانی از بحران اقتصادی در واحدهای صنعتی و تولیدی‌كشورخبر داد وگفت: درشرایطی كه درهای اقتصاد كشور به روی كالاهای خارجی به ویژه از نوع بی‌كیفیت چینی باز باشد توقع دارید یك كارفرما بتواند از عهده مخارج تولید و كارگاه از جمله افزایش دستمزد كارگران برآید.
وی از بحران در كارخانجات ذوب‌آهن كشور خبر داد و گفت: اكنون بسیاری از كارخانجات ذوب‌آهن، انواع محصولات آهنی را در حجم بالا تولید و انبار كرده‌اند اما بازار فروشی نیست. نماینده فلاورجان افزود: با مسوولان كارخانجات تولید آهن مذاكراتی داشته‌ایم و این كارخانجات آهن انبار شده را كه برایشان كیلویی ٧٢٠ تومان تمام شده حاضر هستند ۵٢٠ تومان بفروشند اما خریداری وجود ندارد.
موسوی لارگانی با اعلام اینكه در حال حاضرآهن بسیاری از چین وارد شده كه در بنادر خلیج فارس انبار شده است،گفت: این آهن به قیمت هر كیلو ۴٢٠ تومان عرضه می‌شودكه به نظر من دست‌هایی دركار است تا با واردات بی‌رویه صنعت و اشتغال كشور را به نابودی بكشاند.