افق روشن
www.ofros.com

كارگران منطقه ١٠ شركت واحد از عملكرد مدیران خود ناراضی هستند

خبرگزاری کار ایران                                                                                سه شنبه ١۴مهر ۱٣٨٨

كاركنان منطقه ١٠ شركت واحد از برخوردهاي تبعيض آميز برخي مسوولان اين منطقه ناراضي هستند. مدريت شركت واحد با متخلفان بور يكسان برخورد كند. ۵٢٧ كارگر منطقه ١٠ شركت واحد اتوبوسرانی تهران از تغییر غیرقانونی و غیر منطقی ساعات كار و اضافه كاری خود نارضایتی هستند.
به گزارش ایلنا، رضاشهابی از اعضای سندیكای كارگران شركت واحد گفت: درحالی كه معاونت بهره‌بردای در شركت واحد وظیفه دارد تا بر اساس ترافیك مسافر اتوبوسهای حمل مسافر را میان خطوط مختلف توزیع و بر فعالیت كاركنان به وی‍ژه رانندگان نظارت كند، در منطقه ١٠ شركت واحد بدون توجیه قانونی ساعات كار رانندگانتغییر كرده، محل كار آنها را جابجا می‌شودو حتی در برخی رانندگان با اتهام‌های بی اساسی چون فروش گازوییل و توقف اتوبوس در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارمی‌گیرند.
وی گفت: مدیرعامل شركت واحد برای كمك به تمامی رانندگان بودجه‌ای را تعیین كرده است كه براساس به تمامی رانندگان بابت نگهدرای ماشین در قالب ٣٠ ساعت اضافه كاری پاداش تعلق می‌گیرد كه این پاداش برای رانندگانی كه در ایام تعطیل در سركا حاضر شده‌اند و یا دچار تصادف نشده‌اند تا سقف ٦٠ ساعت قابل افزایش است.
به گفته این فعال كارگری در حالی كه این بودجه باید بطور عادلانه میان رانندگان توزیع شود در منطقه ١٠ شركت واحد این بودجه بر مبنی نامشخص و غیر عادلانه میان رانندگان توزیع می‌شود.
وی افزود: این مسئله باعث شده تا ۵٢٧ راننده و كارگر این شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت ناراضی شوند. شهابی گفت: كاركنان این منطقه از مدیریت شركت واحد انتظار دارند كه به منظور اجرای عدالت با مدیران خاطی نیز مانند كارگران متخلف برخورد شود.