افق روشن
www.ofros.com

وزير كار بخشنامه مزد ٣٠٣ هزارو ۴٨ تومان، حداقل مزد كارگران در سال ٨٩ و جزئیات آن

ایلنا - ایسنا                                                                                                     سه شنبه ٢۵ اسفند ۱٣٨٨


وزير كار بخشنامه مزد ۸۹ را ابلاغ كرد

به دنبال تصويب مصوبه حداقل مزد شوراي عالي كار در ۳ روز پيش، سرانجام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی کار را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ايلنا، متن کامل ابلاغيه بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹ مصوب شورای عالی کار که امروز صبح توسط وزارت كار و امور اجتماعي منتشرشد؛ به شرح به شرح ذیل است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ٢٢/۱٢/٨٨، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۹، در اجرای ماده ۴١ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
١- از اول سال ۱۳۸۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ١٠١٠٠٠ ریال ( یکصد و یک هزار ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ٧ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده ۳٦ قانون کار) باضافه روزانه ٧٠١١ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ١٣٨٨ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ١٠١٠٠٠ ریال (یکصد و یک هزار ریال) کمتر شود.
٢- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۹ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ٢٠٠٠ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ١- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری صورت می گیرد.
تبصره ٢- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ١٣٨٨، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ٢۱/٧/۸٧ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳٦ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ١ و تبصره یک بند ٢ در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
٦- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت:
در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ١٣١۵٣۵ مورخ ٢٣/١٢/۸۸ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ٢٢/١٢/۸۸ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:
١- نحوه اعمال ٧ درصد افزایش بند ١ بخشنامه:
نرخ های کارمزدی در سال ۸۹ ( به نسبت آخرین کارمزد در سال ۸۸) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ٧ درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد ( علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی ٧ درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچپه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصد از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ٧ درصد افزایش خواهد گردید. ( زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد) ٢- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ١ بخشنامه:
علاوه بر افزایش ٧ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۸۹ روزانه ٧٠١١ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۹ روزانه ٧٠١١ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ١٠١٠٠٠ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ١٠١٠٠٠ ریال خواهد بود. ۳- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ٢ بخشنامه شماره ١٣١۵٣۵ مورخ ٢٣/١٢/۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.

---------------------------

ازسوی دبیرشورای عالی‌كار؛ جزئیات حداقل مزد سال ٨٩ تشریح شد

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی میزان دستمزد کارگران در سال آینده را اعلام کرد .
به گزارش ایلنا، ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت:
ستاد مزد و کارگروه تخصصی مزد از نیمه اول سالجاری به جهت تعیین حداقل مزد سال ١٣٨٩ در وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل شد و از نیمه دوم با تشکیل بیش از ده جلسه مشترک با حضوراعضای کارگروه تخصصی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بررسی موارد مربوط به حداقل دستمزد پرداخته است .
دبیر شورای عالی کار افزود : این ستاد براساس اطلاعات فراگیر و واقعی و نظرسنجی از همه صاحب نظران مرتبط به ویژه صاحبان صنایع و بخش های کارگری و کارفرمایی به بررسی بیش از ٣٨٠٠ واحد تولیدی با بیش از ۵٠ نفر کارگر(کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) پرداخت.
نظری جلالی گفت : برابر آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ماه ١٣٨٨ ، نرخ تورم در کل کشور معادل ٣/١١ درصد، کمترین نرخ تورم مربوط به استان بوشهر با ٨/٧ درصد و بیشترین آن مربوط به استان قم با ٧/١۴ درصد بوده است.
وی همچنین در تشریح این فرایند گفت : شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در سطح ملی و به صورت سه جانبه پس از چندین جلسه بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ١٣٨٩ نهایتا در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه در تاریخ ٢٢/١٢/٨٨ و دراجرای ماده ٤١ قانون کار با درنظر گرفتن مصالح کارگران و مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان حداقل مزد روزانه را برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از دائم یا موقت) به مبلغ روزانه١٠١،٠٠٠ریال تعیین کرد.
بر این اساس حداقل مزد از ٨٧٨۴٠ ریال روزانه و ٢.٦٣۵.٢٠٠ ریال ماهانه در سال ٨٨ (با۵% افزایش) به١٠١،٠٠٠ریال روزانه و٣٠٣٠٠٠٠ریال ماهانه در سال ٨٩ افزایش یافته است.
مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی از ١٠٠،٠٠٠ ریال در سال ٨٨ نیز با ١٠٠% افزایش در سال ٨٩ معادل ٢٠٠،٠٠٠ریال تعیین شد .
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه افزود : حداقل دریافتی کارگران با بعدخانوار چهارنفره در سال جاری (با احتساب حداقل مزد ماهانه١٠١،٠٠٠ریال و حق اولاد (برای دو فرزند) ماهانه ٦٠٦٠٠٠ ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی) ماهانه٢٠٠،٠٠٠ ریال و کمک هزینه مسکن ماهانه١٠٠،٠٠٠٠ریال) به مبلغ٣،٩٣٦،٠٠٠ ریال ماهانه رسیده است که این حداقل دریافتی به نسبت سال جاری ١/١٧درصد رشد داشته است.
وی جدول مقایسه ای اقلام مزد و حداقل دریافتی در سال ١٣٨٩ با سال ١٣٨٨ را به شرح زیر اعلام کرد:
سال ١٣٨٨ (ریال - ماهانه) حداقل مزد:
روزانه٨٧٨۴٠
ماهانه ٢٦٣۵٢٠٠
حق اولاد (تادوفرزند) ۵٢٧،٠۴٠
کمک هزینه مسکن١٠٠٠٠٠
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی ) ١٠٠.٠٠٠
حداقل دریافتی با دو فرزند٣.٣٦٢.٢۴٠
سال ١٣٨٩ (ریال- ماهانه)
حداقل مزد روزانه:١٠١،٠٠٠
حداقل مزد ماهانه: ٣٠٣٠٠٠٠ درصد افزایش :١۵
حق اولاد (تا دو فرزند)٦٠٦٠٠٠ درصد افزایش :١۵
کمک هزینه مسکن: ١٠٠،٠٠٠ کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی ) ٢٠٠،٠٠٠ درصد افزایش : ١٠٠ حداقل دریافتی با دو فرزند:٣،٩٣٦،٠٠٠ درصد افزایش : ١/١٧
دبیر شورای عالی کار ادامه داد : نرخ پایه سنوات در مورد کارگرانی که یکسال سابقه کار دارند و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان سپری شده است،از روزانه ١٢۵٠ ریال در سال جاری با ٦٠درصد افزایش به مبلغ ٢٠٠٠ ریال روزانه برای سال ١٣٨٩ افزایش یافته است.
همچنین نرخ پایه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن برای گروه ٢٠ مبلغ ۴٨٠٠ ریال بوده و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اقدام خواهد شد.
وی گفت : از اول سال ١٣٨٩ سایر سطوح مزدی نیز به منظور افزایش انگیزه در گروه سرپرستان، کارگران ماهر، تکنسین ها و سایر اقشاری که حداقل مزد بگیر نیستند، روزانه٧درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ٣٦ قانون کار) به اضافه روزانه٧٠١١ریال به نسبت آخرین مزد در سال ١٣٨٨ افزایش می یابد. (درصورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از١٠١،٠٠٠ریال شود ملاک همان١٠١،٠٠٠ریال است).
نظری جلالی در پایان سخنان خود ، در مورد میزان عیدی گفت : کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ٦٠ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش در سال ١٣٨٨ بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل ٩٠ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
لذا حداقل عیدی و پاداش در سال ١٣٨٨ معادل ۵،٢٧٠،۴٠٠ ریال و سقف عیدی و پاداش در سال ١٣٨٨ معادل٧،٩٠۵،٦٠٠ ریال است.
بدیهی است مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کارکرده اند باید به ماخذ ٦٠ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد. ودر کارگاه هایی که مطابق رویه جاری بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
دوشنبه ٢۴ اسفند ۱٣٨٨

---------------------------

٣٠٣هزارو ۴٨ تومان، حداقل مزد كارگران برای سال ٨٩

عضو كارگری شورای عالی كار گفت: در جلسه عصر امروز شورا حداقل دستمزد كارگران برای سال ٨٩ ، مبلغ ٣٠٣ هزار و ۴٨ تومان تعیین شد.
معینی درگفتگو با خبرنگار ایلنا. افزود: بر اساس این مصوبه كه به تایید و امضای تمامی اعضای شورای عالی كار رسیده است حداقل مزد كارگران در سال جدید ١۵ درصد افزایش یافت. وی گفت: این افزایش برمبنای نرخ تورم ١١درصدی بانك مركزی صورت گرفته است.
به گفته عضو كارگری شورای عالی كار براساس مصوبه عصر امروز، سایر سطوح مزدی نیز به میزان ٧ درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال‌جاری به اضافه روزانه ٧٠١ تومان افزایش خواهد یافت.
معینی همچنین گفت: شورای عالی كار برای سال ٨٩ مبلغ پایه سنوات كارگران را مبلغ ٢٠٠ تومان تعیین كرد و با افزایش ١٠٠ درصدی بن كارگری این مبلغ را ٢٠ هزار تومان درماه افزایش داد.
این فعال كارگری در خصوص احتمال اینكه مصوبه امسال شورای‌عای كار مانند سال گذشته با مداخله بانك مركزی تغییر كند؛ گفت: شخص وزیر كار به هنگام امضای مصوبه گفت در این مورد با رئیس بانك مركزی صحبت شده و قرار نیست كه مصوبه مرود بازنگری قرار گیرد.
شنبه ٢٢ اسفند

---------------------------

حداقل دستمزد کارگران ٣٠٣ هزار تومان

عضو شوراى عالى كار از افزايش ١۵ درصدى حداقل دستمزد كارگران بر اساس مصوبه امروز اين شورا خبر داد.
سليم بهرامى در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه جلسه شوراى عالى كار امروز از صبح تشكيل شد و دقايقى پيش با رضايت همه اعضا به پايان رسيد، گفت: در اين جلسه كه همه نمايندگان كارگران، كارفرمايان، دولت و شخص وزير كار در آن حضور داشتند، افزايش ١۵ درصدى حداقل دستمزد مصوب شد، بنابراين رقم ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آينده تعيين شد.
او افزود:‌ افزايش دستمزد در ساير سطوح نيز هفت درصد تصويب شد و بن كارگرى از ١٠ هزار تومان به ٢٠ هزار تومان افزايش يافت.
وى تاكيد كرد: ‌ضريب پايه سنواتى نيز از ١.٧ به ٢ تغيير يافت و رقم آن از ١٢٠ هزار تومان به ٢٠٠ هزار تومان افزايش پيدا كرد.
او با تاكيد بر اين كه مصوبه جلسه شوراى عالى كار توسط همه اعضا امضا شد، گفت: اين مصوبه مورد تاييد همه قرار گرفت و از ابتداى سال آينده لازم‌الاجراست.
بهرامى در پاسخ به اين سوال كه تورم اعلام شده توسط بانك مركزى براى مبنا قرار گرفتن در تعيين حداقل دستمزد چقدربوده است، گفت:‌ تورم اعلام شده حدود ١١ درصد بود، اما با چانه‌زنى نمايندگان كارگران اين عدد مبنا قرار نگرفت و افزايش ١۵ درصدى براى دستمزد سال آينده مصوب شد.

به اعتقاد یك فعال كارگری حداقل دستمزد تعیین شده به هیچ عنوان برای سال ٨٩ كافی نیست.
جعفر عظیم زاده‏ از اتحادیه آزاد كارگران ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت:‌ با درآمد ٣٠٣ هزار تومانی خانواده‌های كارگر در سال ٨٩ فقر و گرسنگی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهند كرد. این فعال كارگری یادآور شد: شورای عالی كار در حالی دستمزدهای سال ٨٩ را بر مبنای تورم ١١ درصدی افزایش داده است كه طبق تحقیقات رسمی انجام شده‏ علاوه بر رشد عادی تورم، هدفمند شدن یارانه‌ها تنها باعث افزایش ٣٧ درصدی این شاخص اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینكه در سه دهه اخیر كارگران هیچگاه شاهد چنین وضع وخیم اقتصادی نبوده‌اند‏، گفت: كارگران به هر صورت ممكن اعتراض خود را به گوش مسئولان اقتصادی كشور برسانند.
عظیم‌زاده یادآور شد: افزایش ١١ درصدی دستمزدها كه ساعاتی پیش در شورای عالی كار مصوب شده نمی‌تواند از اخراج كارگران در سال ٨٩ جلوگیری كند؛ چرا كه افزایش تنها بهانه‌ای برای اخراج كارگران توسط كارفرمایان است.
شنبه ٢٢ اسفند