افق روشن
www.ofros.com

... حداقل دستمزد ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان


خبرگزاری کار ایران                                                                                 چهارشنبه ٢۴ اسفند ماه ١٣٩٠

حداقل دستمزد ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان تعیین شد

ایلنا: شورای عالی کار در چهارمین جلسه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با ١٨ درصد افزایش نسبت به سالجاری ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان تعیین کرد.
به گزارش ایلنا حداقل دستمزد سال ٩١ که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تعیین و تصویب شد.
آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال ٨٩ به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان بود.
بنا بر این گزارش، بن نقدی کارگری از ٢٨ به ٣۵ هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه ٢۵٠ تومان تعیین شد.
حمزه درواری، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار در گفتگو با ایلنا از افزایش ٧ درصدی سایر سطوح به اضافه ١٢٩ تومان خبر داد.