افق روشن
www.ofros.com

آمار حوادث کار تأمین اجتماعی در ٦ ماه اول سال‌جاری و خون کارگر آبی است

خبرکزاری کار ایران                                                                                               شنبه ٨ اسفند ۱٣٨٨


در ٦ ماه اول سال‌جاری؛ حوادث كار۴٨ نفر را كشت

بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از كار با ٦ هزار و ۶٠٢ مورد در زمان صبح رخ داده ‌است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، بعد از بالاترین آمار بیمه‌شده حادثه دیده كه مربوط به زمان صبح است، تعداد ٢ هزار و ۶٣٠ نفر هنگام بعد از ظهر و ٦٢۴ نفر از بیمه‌شدگان نیز در هنگام شب حادثه دیده‌اند.
گفتنی است از تعداد كل حادثه دیدگان كه ٩ هزار و ٨۵٦ نفر بیمه‌شده را در بر می‌گیرد، ٩هزار و ٧ نفر بهبودی كامل یافته‌اند، تعداد ۵١٠ نفر كمتر از ٣٣ درصد (غرامت نقص عضو)، تعداد ١٦٦ نفر ٣٣ تا ٦٦ درصد(از كارافتادگی جزئی)، تعداد ١٢۵ نفر ٦٦ درصد و بیشتر (از كارافتادگی كلی) توانایی خود را از دست داده و ۴٨ نفر نیز فوت شده‌اند. خاطر نشان می‌شود ٩هزار و ٦٩٧ نفر از این حادثه دیدگان بیمه‌شده مرد و ١۵٩ نفر نیز بیمه‌شده زن هستند. این درحالی است كه ٧ هزار و ٣٧٩ نفراز آنان متأهل و ٢ هزار و ۴٧٧ نفر نیز مجرد بوده‌اند.

---------------------

خون کارگرآبی است

درچندروزاخیردراستان خوزستان شاهد هوای بسیارآلوده ،توام باگردوخاک خیلی شدیدی هستیم.بطوریکه دربسیاری ازساعات دراثرشدت غلظت گردوخاک ،دیدآدمی شدیدا کاهش می یابد.درروزهای سه شنبه وچهارشنبه ،بخاطرهمین مسئله جوی،همه ادارات ازقبیل مدارس ،بانکهاوسایرادارات دولتی تعطیل شدند.بااینکه تمامی ادارات یادشده ،کارشان درمحیط های دربسته می باشد.اما گویا یادشان رفته که این هوابرای کارگرهم مضراست.چون که دراین روزها هم کارگران به کارمشغول بودند.اشتغال درشرکت نیشکرهفت تپه که ازمصادیق کارهای سخت وزیان آوراست وکارگران چه دربخش کارخانه وچه دربخش کشاورزی درفضای آزادمشغول بکارهستنداین تعطیلی شامل آنهانشده است .گویاکارگرازمنبع تنفس دیگری استفاده می کند.این دوبوم وهواازچیست.یا شایدهم خون کارگرآبی است.

رضارخشان -٦/١٢/۱٣٨٨