افق روشن
www.ofros.com

مرخصی، حق كارگران بازداشت شده است

خبرگزاری کار ایران                                                                                    شنبه ٢٨ آذر ۱٣٨٨

با توجه به دائمی بودن رابطه استخدامی كارگران هفت تپه، كارگران بازداشت شده حق دارند در دوران محكومیت از مرخصی بی‌حقوق استفاده كنند؛ در شرایط كنونی این راه حل به نفع كارگاه‌ نیز هست.
ایلنا: به اعتقاد یک کارشناس مسایل کار وامور اجتماعی کارگران هفت تپه در هرزمان می توانند نسبت به اخراج خود از سوی کارفرما اقدام کنند. به گزارش ایلنا، این مقام آگاه در مسائل حقوق كار افزود: چون کارگران در زمان اخراج به دلیل زندانی بودند نمی توانست از خود مانع کنند این حکم غیابی بوده وطبق قانون می توانند در هر زمان نسبت به اخراج خود اعتراض کنند.
وی یادآور شد: کارفرما می تواند در ارتباط با جرایم اخلاقی یا نقص آیین نامه انضباطی کارگاه برای کارگر محکوم درخواست اخراج کند اما برای کارگری که در ارتباط در ارتباط با جرایم غیر از موارد فوق محکوم شده است نمی تواند درخواست حکم اخراج کند.
وی تصریح کرد: در مورد موضوع کارگران بازداشت شده هفت تپه با توجه به دائمی بودن رابطه استخدامی آنها کارگران می توانند برای گذراندن دوران محکومیت درخواست بودن حقوق کنند.
وی با بیان اینکه کارفرما نمی تواند با این خواسته مخالفت کند گفته در شرایط فعلی که کارخانه هفت تپه با مشکل مالی روبرو است موافقت با مرخصی بدون حقوق کارگران می تواند در کاهش هزینه های موقت کارگاه موثر باشد.