افق روشن
www.ofros.com

کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران: حق بیمه را از جیب داده‌ایم


خبرگزاری کار ایران                                                                                             چهارشنبه ۲ تیر ١٣٨٩

کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، می‌گویند: در ٣ سال گذشته دفترچه‌ بیمه‌های خود را با پرداخت هزینه شخصی تمدید کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) می‌گوید: در ٣ سالی که از بحرانی شدن وضع کارخانه می‌گذرد، کارگران با پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه خود نسبت به تمدید دفترچه بیمه‌های خود و ثبت سوابق خود اقدام کرده‌اند.
به گفته این کارگر، به دلیل توقف فعالیت کارخانه و خودداری کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران این سهم هقت درصدی حق با هزینه شخصی و از جیب کارگران پرداخت شده‌است.
وی گفت: در تمامی این مدت کارفرما هیچ اقدامی برای پرداخت سهم ٢٣ درصدی خود انجام نداده‌است.
بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی ایران، ماهانه معادل ٣٠ درصد از حقوق هرکارگر بیمه شده بابت خدمات بیمه‌ای و درمانی در نظر گرفته می‌شود که سهم کارگر و کارفرما به ترتیب ٧ و ٢٣ درصد است.
این کارگر همچنین از ادامه پرداخت نشدن مطالبات کارگران این کارخانه خبر داد و گفت: آخرین بار در هفته گذشته ٣٠٠ هزار تومان از طلب هفت میلیون تومانی هر کارگر بطور علی الحساب پرداخت شد.
وی گفت: با وجود چندین مصویه هیات دولت مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، بازنشستگی کارگران و از سرگیری تولید در کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران هنوز هیچ تغییری در وضع این کارخانه ایجاد نشده‌است.
کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران با ٧٠٠ کارگر در استان فارس قرار دارد که درپی واگذاری به بخش خصوصی دچار بحران شده‌است.