افق روشن
www.ofros.com

كاركنان تامین اجتماعی از مراجعه به ستاد مركزی منع شدند

خبرگزاری کار ایران                                                                                            شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

در آن تجمع كاركنان به مسوولان سازمان تامین اجتماعی هشدار داده بودند كه در صورت عدم پرداخت مزایای‌ شغلی خود بار دیگر درستاد مركزی سازمان تامین اجتماعی تجمع خواهند كرد.
ایلنا: اداره كل تامین اجتماعی غرب تهران با صدور نامه‌ای اداری از روسای شعب تحت پوشش خود خواسته تا مانع مراجعه كاركنان به ستاد مركزی سازمان تامین اجتماعی بشوند. به گزارش ایلنا، ‌دراین نامه اداری از روسای شعب تحت پوشش تامین اجتماعی غرب تهران خواسته شده است تا هیچ یكی از كاركنان بدون هماهنگی با اداره كل به ستاد مركزی سازمان تامین اجتماعی مراجعه نكنند.
به نظر می‌رسد این نامه به تجمع چندی پیش كاركنان سازمان تامین اجتماعی در ستاد مركزی این سازمان در اعتراض به عدم پرداخت مزایای شغلی اشان مربوط می‌شود. در آن تجمع كاركنان به مسوولان سازمان تامین اجتماعی هشدار داده بودند كه در صورت عدم پرداخت مزایای شغلی خود بار دیگر درستاد مركزی سازمان تامین اجتماعی تجمع خواهند كرد.