افق روشن
www.ofros.com

بخشی از مطالبات معوقه کارگران لاستیك البرز پرداخت شد

خبرگزاری کارایران                                                                                              یکشنبه ١٣ دی ۱٣٨٨

پس از تجمع اعتراضی كارگران لاستیك البرز، در چهارشنبه گذشته، نسبت به پرداخت نشدن پنج ماه مطالبات معوقه خود، سرانجام بخشی از این مطالبات در روز جمعه به حساب‌های بانكی كارگران واریز شد.
یكی از كارگران لاستیك البرز، گفت: معادل نصف حقوق یك برج در روز جمعه به حساب كارگران این كارخانه ریخته شده‌است. به گزارش ایلنا و به گفته این كارگر این اقدام پس از آن صورت گرفت كه جمعی از كارگران لاستیك البرز روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل دفتر مدیر كارخانه تجمع كردند.
وی یادآور شد: علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبات، مسئله كمبود مواد اولیه و نیز خودداری مدیر كارخانه از گفتگو با نمایندگان منتخب كارگر ان نیز در این شكل گیری این تجمع موثر بوده است.
این كارگر تاكید كرد: كارگران از بازگشت شرایط بحرانی سال گذشته به كارخانه نگران هستند و به همین دلیل نسبت به وضع فعلی معترض شدند. سال گذشته به دنبال بحران كارگری چندین ماهه در كارخانه لاستیك البرز، اداره این كارخانه از مالك خصوصی سلب و بطور موقت به كمسیون حمایت از صنایع سپرده شد.