افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران اخراجی نوشابه‌ سازی ساسان


خبرگزاری کار ایران                                                                                  دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٣٨٩

صبح امروز دوشنبه ٢٠ اردی بهشت ماه، جمعی از كارگران اخراجی نوشابه‌ سازی در اعتراض به دریافت نكردن مقرری بیمه بیكاری در محل كار سابق خود تجمع كردند.
به گزارش ایلنا، تجمع كنندگان كه خوستار برقراری مقرری بیمه بیكاری خود بودند؛ گفتند: در زمستان سال گذشته بنابر اجبار كارفرما مجبور شدیم تا در ازای دریافت سالی ٢ ماه حقوق و مزایا و استفاده از مقرری بیمه بیكاری، ترك كار خود را اعلام كنیم.
این كارگران افزودند: هرچند كارفرما باگذشت حداقل چهار ماه از ترك كار اجباری، به وعده خود مبنی بر پرداخت سالی ٢ ماه سنوات عمل كرده است اما هنوز از پرداخت مقرری بیمه بیكاری توسط سازمان تامین اجتماعی خبری نشده‌است.
كارگران سابق نوشابه‌سازی ساسان می‌گویند: در پی مراجعه‌ای كه برای پیگری برقرار شدن بیمه بیكاری خود به سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند؛ مسوولان سازمان به آنها گفته‌اند كه به دلیل انتشار آگهی استخدام كارگر جدید در نوشابه سازی ساسان، نمی‌توانند به آنها اجازه استفاده از مقرری بیمه بیكاری را بدهند.
تجمع كنندگان می‌گویند: چون سازمان تامین اجتماعی به بهانه استخدام كارگر جدید با درخواست برقراری بیمه بیكاری موافقت نمی كند و كارفرمای نوشابه سازی ساسان هم حاضر به استخدام كارگران تازه اخراج شده ‌نیست؛ تصیمیم گرفتیم به منظور روشن شدن وضع خود این تجمع اعتراضی آرام را برگزار كنیم.
این كارگران مدعی هستند كه كارفرما برای كاهش هزینه نیروی انسانی در سال ٨٨ حداقل ٧٠٠ كارگر، راننده و فروشنده متخصص را با سوابق كاری مختلف را وادرا به ترك كار اجباری كرده است و درمقابل با انتشار آگهی استخدام قصد دارد تا به جای آنها نیروی انسانی ارزان قیمت جذب كند.