افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران کمباین سازی واگن پارس

و آونگان اراک ریسندگی قزوین و روغن نباتی پارس قو


آژانس ایران خبـر                                                                                                پنجشنبه ٢۲ مهر ١٣٨٩


تجمع اعتراضی کارگران شرکت های کمباین سازی،

واگن پارس و آونگان اراک در مقابل کارخانه و انسداد ورودی شهر اراک

روز یكشنبه ١٨ مهر ماه کارگران شرکت های کمباین سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه و انسداد ورودی شهر اراک نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر ” کارگران شرکت آونگان اراک که در راستای سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار گردیده است, اکنون قریب به نه ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده اند . کارگران معترض شرکت آونگان که قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند،با دخالت نیروهای امنیتی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.همچنین کارگران شرکت های واگن پارس و کمباین سازی نیز چهار ماه می باشد که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشت و با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به پایان رسیده است”.---------------

گزارشی از تجمعات اعتراضی كارگران كارخانه ریسندگی قزوین

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــربیش از ٢٠٠ نفر از كارگران كارخانه ریسندگی فرنخ قزوین روز سه شنبه ٨٩.٧.٢٠ در مقابل این شركت تجمع كرده و خواهان رسیدگی به وضعیت شغلی خود و ایجاد كار و راه اندازی كارخانه و همچنین خواهان ٩ ماه حقوق معوقه خود شدند.
یكی از كارگران این كارخانه گفت: ”روز چهارشنبه ٧.٢١ نیز نزدیك به ۴٠ نفر از كارگران مجددا مقابل این شركت جمع شده و به وضعیت اسفبار زندگی خود و اینكه مقامات جز وعده وعید اقدامی انجام نمیدهند, اعتراض كردند .---------------

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه روغن نباتی پارس قو

آژانس ایران خبـــر: روز چهارشنبه ٨٩.٧.٢١ از ساعت حدود ٩ صبح جمعی از كارگران روغن نباتی پارس قو در این كارخانه در اعتراض به نامشخص بودن وضع شغلی خود دست به تجمع اعتراضی زدند . یكی از كارگران ضمن اظهار نگرانی از امكان تعطیلی كارخانه و اخراج كارگران گفت:
" در این شرایط نگران هستیم مبادا با ادامه روند کنونی کارخانه تعطیل شده و ما کار خود را از دست بدهیم, در این صورت بخصوص با كهولت سن شانسی برای یافتن شغل جدید نخواهیم داشت. این کارخانه كه وابسته به بنیاد شهید میباشد زمانی بیش از ???? کارگر داشت که درحال حاضر تعداد آنها به حدود ??? کارگر کاهش پیدا کرده‌است".